Από τη μακρόχρονη εμπειρία μας και τη συναναστροφή μας με τις ελληνικές επιχειρήσεις επιβεβαιώνεται ότι η πλειονότητα αυτών παρουσιάζει ανάγκες υποστήριξης στον τομέα των τραπεζικών σχέσεων, οι οποίες αυξάνονται τα τελευταία έτη ως απόρροια των προβλημάτων και αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Εάν διαπιστώνετε ότι:

 • υπάρχει διαρκής πίεση από τα Τραπεζικά Ιδρύματα για περιορισμό των ενεργών Πιστοδοτικών σας Ορίων.
 • έχει αυξηθεί σημαντικά το χρηματοοικονομικό σας κόστος τα τελευταία έτη, μέσω αυξήσεων στα επιτόκια χρηματοδοτήσεων ή στις προμήθειες παρεχομένων υπηρεσιών.
 • υπάρχει ανάγκη τροποποίησης συγκεκριμένων όρων στα υφιστάμενα Πιστοδοτικά σας Όρια.
 • έχει επέλθει μείωση του συνολικού ύψους των πιστωτικών σας διευκολύνσεων, ως αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.
 • έχετε χάσει τους διαύλους επικοινωνίας με τις τράπεζες, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει τόσο στη δομή τους όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό.
 • υφίσταται επιτακτική ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης και αναδιοργάνωσης των χρηματοδοτήσεών σας, ώστε οι υποχρεώσεις σας έναντι των τραπεζών να συμβαδίζουν με τις πραγματικές σας δυνατότητες.

τότε η Business Support Services μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση, καθώς:

 • διαθέτει εμπειρία άνω της δεκαετίας στον τραπεζικό κλάδο.
 • τα στελέχη της έχουν καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
 • παρέχει τεχνοκρατική γνώση για τη μεθοδολογία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και προτείνει τρόπους πιστοληπτικής αναβάθμισης.
 • αξιοποιεί προς όφελος των πελατών της την ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη την οποία αποκτά λόγω του συνολικού ύψους Πιστοδοτικών Ορίων που διαχειρίζεται ανά τράπεζα.

Με συνεργάτη τη «Business Support Services» μπορείτε να διεκδικήσετε οτιδήποτε μοιάζει ανέφικτο στον τομέα των τραπεζικών σχέσεων.

 • Εταιρεία με έδρα τον Έβρο με αντικείμενο τον μεταλευτικό κλάδο πήρε απαρτία για οριστική έγκριση.
  Συνολικός δανεισμός: 3.950.000.
  Διαγραφή: € 1.715.000 ήτοι 43,41%
  Ρύθμιση υπολοίπου σε 20 ετή διάρκεια με επιτόκιο 2%.
 • Επιχείρηση μας στον κλάδο των τροφίμων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ύψους € 413.000 διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS και πέτυχε διαγραφή σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου προσαυξήσεων και προστίμων και ρύθμιση της οφειλής σε 120 δόσεις. Αποτέλεσμα η λειτουργική βιωσιμότητα του πελάτη. Αναλάβαμε την ρύθμιση οφειλών στην εφορία ελευθέρου επαγγελματία και πετύχαμε διαγραφή και κεφαλαίου 19% και ρύθμιση του υπολοίπου σε 120 δόσεις.