Η χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα, το λεγόμενο δάνειο, η αντίστοιχη ρευστότητα αποτελεί για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια ένα σημαντικό εχέγγυο ρευστότητας. Εξίσου σημαντική ωστόσο, είναι η διατηρησιμότητα των υπαρχουσών χρηματοδοτήσεων στο δύσκολο και συχνά αποθαρρυντικό οικονομικό περιβάλλον, παράλληλα με τη βελτιστοποίηση των εκάστοτε όρων που απορρέουν από αυτές, προς όφελος της επιχείρησης.

Η Business Support Services αναλαμβάνει την ενεργή εποπτεία των υφιστάμενων δανειακών λογαριασμών της επιχείρησης, με γνώμονα τη διατηρησιμότητα και ει δυνατόν την αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με παράλληλη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς της.

Στην Business Support Services αναλαμβάνουμε την καθημερινή επικοινωνία με τα Πιστωτικά Ιδρύματα - Τράπεζες και διαπραγματευόμαστε σε συνεργασία με τον πελάτη μας, τους καλύτερους δυνατούς όρους σε επίπεδα επιτοκίου και τραπεζικών προμηθειών, εκμεταλλευόμενοι τη σημαντική μας  ενασχόληση και εμπειρία στα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, και το σημαντικό δίκτυο και τις σχέσεις που διατηρούμε με τα υψηλότερα κλιμάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας σας.

Η ρευστότητα σε κάθε της μορφή είναι από τα βασικότερα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.

Με μεγάλο όγκο συνολικών χρηματοδοτήσεων, προς διαπραγμάτευση εκ μέρους του συνόλου των πελατών μας είναι λογικό να έχουμε πέρα από τη γνώση και ισχυρότερο μοχλό πίεσης.

Για εμάς στη «BSS», η διατήρηση και βελτίωση των χρηματοδοτήσεων και των επιμέρους όρων τους είναι κρίσιμης σημασίας.