Χρηματοδοτήσεις

Η «Business Support Services» και τα στελέχη της διαθέτουν πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλες τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Κατανοούμε την αναγκαιότητα των χρηματοδοτήσεων και παρακολουθούμε τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου, ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε και να σας κατευθύνουμε με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Περισσότερα

Υποστήριξη στις τραπεζικές σχέσεις

Από τη μακρόχρονη εμπειρία μας και τη συναναστροφή μας με τις ελληνικές επιχειρήσεις επιβεβαιώνεται ότι η πλειονότητα αυτών παρουσιάζει ανάγκες υποστήριξης στον τομέα των τραπεζικών σχέσεων, οι οποίες αυξάνονται τα τελευταία έτη ως απόρροια των προβλημάτων και αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Περισσότερα

Κόκκινα δάνεια

Θεωρούμε ότι ο τομέας των κόκκινων δανείων είναι ο πλέον σημαντικός σήμερα, αφού τα χαρακτηριζόμενα ως «κόκκινα δάνεια” αποτελούν πλέον ποσοστό άνω του 35% του συνολικού χαρτοφυλακίου των Τραπεζών.

Στην Business Support Services, πρωτοπορώντας έχουμε εστιάσει στην κρίσιμη αυτή κατηγορία των Κόκκινων Δανείων, στην οποία υπάγονται όλες οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών.

Περισσότερα

Δάνεια νοικοκυριών

Συνήθως τα νοικοκυριά δεν έχουν ούτε εμπειρία ούτε σχέση με τα νομικά, τα τραπεζικά ή/και τα οικονομικά.

Τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη ειλικρίνειας, σαφήνειας και υπευθυνότητας που θα τα οδηγήσει στις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη διαχείριση των δανείων τους είτε είναι κόκκινα δάνεια είτε δεν είναι ακόμη αλλά μπορεί να εξελιχθούν σε κόκκινα δάνεια.

Περισσότερα

Αναδιάρθρωση δανεισμού

Στην Business Support Services παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και διαθέτουμε πολύ σημαντική εμπειρία διαπραγμάτευσης με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, έχοντας σχετική εμπειρία από το 2003.

Σε συνεργασία με τον πελάτη, σχεδιάζουμε την πρόταση ρύθμισης εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, στη δομή του δανεισμού, στο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλέγμα υφιστάμενων εξασφαλίσεων, αλλά και στο πλέγμα των υπαρχόντων πρόσθετων εξασφαλίσεων.

Περισσότερα

Εποπτεία δανειακών λογαριασμών

Η χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα, το λεγόμενο δάνειο, η αντίστοιχη ρευστότητα αποτελεί για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια ένα σημαντικό εχέγγυο ρευστότητας. Εξίσου σημαντική ωστόσο, είναι η διατηρησιμότητα των υπαρχουσών χρηματοδοτήσεων στο δύσκολο και συχνά αποθαρρυντικό οικονομικό περιβάλλον, παράλληλα με τη βελτιστοποίηση των εκάστοτε όρων που απορρέουν από αυτές, προς όφελος της επιχείρησης.

Η Business Support Services αναλαμβάνει την ενεργή εποπτεία των υφιστάμενων δανειακών λογαριασμών της επιχείρησης, με γνώμονα τη διατηρησιμότητα και ει δυνατόν την αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με παράλληλη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς της.

Περισσότερα