Η επιχείρηση μας, στρατηγικά δεν έχει ως αντικείμενο τη λογιστική καταχώριση η την επάνδρωση λογιστηρίων. Εξάλλου υπάρχουν στελέχη πιο αρμόδια από εμάς σε αυτόν τον τομέα, οι λογιστές της κάθε επιχείρησης, είτε το εσωτερικό οργανωμένο λογιστήριο, είτε ο εποπτεύων λογιστής.

Η λογιστική αποτύπωση όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η λογιστική αποτύπωση έχει να κάνει με την εικόνα που η κάθε επιχείρηση διαμορφώνει προς τους τρίτους. Για παράδειγμα σε:

  • Τράπεζες
  • Προμηθευτές
  • Εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων

Οι περισσότερες επιχειρήσεις το έχουν βιώσει αυτό σήμερα, είτε μέσω μιας πίεσης από τις τράπεζες, είτε με μια μείωση πιστοδοτικού ορίου από έναν προμηθευτή, είτε από μια απόρριψη αιτήματος.

Πάντα διαμορφώνεται ένα ερώτημα εν είδη παραπόνου: «μα γιατί δεν έχω την κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια είτε από τα πιστωτικά ιδρύματα είτε από τους προμηθευτές παρότι μας γνωρίζουν σε κάποιες περιπτώσεις πολλά έτη»;

Ο συγκεκριμένος τομέας είναι τομέας βασικής προτεραιότητας της «Business Support Services».

Λειτουργούμε ομαδικά σε συνεργασία με το λογιστήριο και τους επιχειρηματίες, για την απεικόνιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο έχουμε αρχικά την εικόνα των τρίτων και ξέρουμε που πρέπει να στοχεύσουμε.

Αυτή η γνώση είναι πολύ σημαντική.

Αμέσως μετά και σταδιακά, διαμορφώνουμε τις κινήσεις εκείνες που, με απολύτως νόμιμο και αξιόπιστο τρόπο, θα αναβαθμίσουν την επιχείρηση πιστοδοτικά, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες αποκόμισης της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης από τους τρίτους.

Επομένως, δεν προσφέρουμε υπηρεσίες λογιστικής,  αλλά μπορούμε να συμβάλλουμε καίρια στη σύνθεση όλων των ανωτέρω κινήσεων, με σκοπό το όφελος της επιχείρησης.

Διατηρούμε στενή συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου των πελατών μας και παρακολουθούμε σε μηνιαία βάση την τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, ώστε να παρεμβαίνουμε με διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο σε συνεργασία μαζί τους.