Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η οικονομοτεχνική ανάλυση είναι η διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, οργανισμών και εν γένει χρηματοοικονομικών οντοτήτων, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πορεία και απόδοσή τους, τόσο μικροοικονομικά, όσο και μακροοικονομικά.

Οι μελέτες διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενό τους σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, δύο έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους.

Η BSS διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να εκπονήσει μεγάλο πλήθος μελετών όπως:

 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Budgeting και Cash Flow
 • Ανάλυση SWOT και Νεκρού Σημείου
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Μελέτη Αποτίμησης
 • Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Κλαδικές Αναλύσεις
 • Ανάλυση Προσωπικού / Οικογενειακού Προϋπολογισμού
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές Μελέτες

Οι μελέτες αυτές συμβάλουν ενδεικτικώς στην:

 1. Επίλυση προβλημάτων.
 2. Διαμόρφωση στρατηγικής.
 3. Υλοποίηση επενδυτικών πλάνων.
 4. Παρακολούθηση και βελτίωση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων.