Στην Business Support Services, παρέχουμε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων (σε βάση μερικής ή πλήρους ανάθεσης), με βασικό σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται σωστά η επιχειρησιακή πολιτική.

Ο εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται από την BSS ως ένα αποτελεσματικό μέσο εκπλήρωσης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων.

Μέσα από τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου επιδιώκουμε να αναγνωρίσουμε τους επιχειρησιακούς κινδύνους, να προάγουμε την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων και να αξιολογήσουμε την απόδοση των λειτουργιών μίας οικονομικής μονάδας.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, είναι η καλύτερη πληροφόρηση της διοίκησης και η έγκαιρη διάγνωση λαθών και ατασθαλιών.

Το στοιχείο αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Παράλληλα πραγματοποιούμε εσωτερικούς ελέγχους:

  • Σε υποδεικνυόμενες από τους πελάτες μας επιχειρήσεις με σκοπό είτε την επαλήθευση των δεδομένων τους είτε την εξαγορά είτε την αξιολόγηση του πιστοδοτικού κινδύνου
  • Σε υποδεικνυόμενους από φορείς επιχειρήσεις με σκοπό την επαλήθευση των λογιστικών δεδομένων και την αναβάθμιση της αξιολόγησης τους