Ακούμε ότι «Ουδείς μπορεί να αποτιμήσει καλύτερα το δημιούργημα του από τον ίδιο τον επιχειρηματία».

Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση το συναίσθημα αλλά και επιμέρους άυλα στοιχεία, δίνουν μια σημαντική υπεραξία.

Αυτό που είναι πολλές φορές χρήσιμο είναι να υπάρξει μια αντικειμενική, απολύτως τεχνοκρατική αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης. Είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε την αξία του δημιουργήματος μας, όχι μόνο με βάσει όσα εμείς πιστεύουμε, αλλά και με βάση όσα ένας ανεξάρτητος φορέας θα εκτιμήσει, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα.

Η γνώση αυτή μπορεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο για οιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης μιας τέτοιας μελέτης.

Στα πλαίσια αυτά είμαστε στη διάθεση σας, για τη σύνθεση του συναισθήματος με την τεχνογνωσία. Η «Business Support Services», έχοντας επαφή με επιμέρους επενδυτικά ταμεία, και εκπροσωπώντας κάποια από αυτά μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο.

Εργαλείο, όχι μόνο για την αξιολόγηση αλλά ακόμα περισσότερο για την αναζήτηση ενδιαφερομένων και για τεχνοκρατική υποστήριξη σε κάθε φάση διαπραγμάτευσης.

Έχουμε τη δυνατότητα:

  • διαμόρφωσης συνοπτικής παρουσίασης
  • αναλυτικού πληροφοριακού δελτίου
  • την επαφή με επενδυτικά ταμεία και επενδυτές
  • τη νομική και λογιστική υποστήριξη ενός εγχειρήματος (είτε αν η προσέγγιση έγινε από την «Business Support Services», είτε από τον πελάτη μας)

Η ανάληψη ενός τέτοιου project απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συνεργασία. Πολλές φορές απαιτεί χρόνο για διαμόρφωση πλάνου αλλά και για επαφές και διαπραγματεύσεις.

Κυρίαρχο στοιχείο και σε αυτή μας την υποστήριξη η απόλυτη εχεμύθεια.