Μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό η παραδοσιακή χρηματοδότηση μέσω κλασικών τραπεζικών δανείων έγινε δυσεύρετη κυρίως για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης (Basel II). Αυτό δημιούργησε στις επιχειρήσεις ένα χρηματοδοτικό κενό (funding gap) το οποίο σταδιακά καλύφθηκε από τα private equity funds και τις εταιρίες leasing.

Οι χρηματοδοτικές λύσεις leasing είναι πιο ακριβές (spread) σε σχέση με τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό και συνήθως παρέχονται σε εταιρίες που δεν έχουν ιστορικό λειτουργίας (track record) αλλά σκοπεύουν να αποκτήσουν πάγια στοιχεία μεγάλης αξίας και μακροχρόνιας ωφέλιμης διάρκειας ζωής.

Οι χρηματοδοτικές λύσεις μέσω Private Equity Funds απευθύνονται σε πιο ώριμες επιχειρήσεις που είναι ιδιωτικές (δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο), οι οποίες αναζητούν επιπλέον κεφάλαια για

α) Ανάπτυξη R&D, νέα γραμμή παραγωγής, νέων προϊόντων

β) Εξαγορά ομοειδών μικρότερων επιχειρήσεων για άμεση απόκτηση δικτύων πωλήσεων

γ) επιθυμούν μεγέθυνση για εισαγωγή σε κάποιο χρηματιστήριο (IPO)

δ) χρειάζονται Project Finance ή Mezzanine Finance

ε) βρίσκονται σε έλλειψη χρηματοδότησης (Distress Finance)

Το προφίλ των αιτούμενων εταιριών πρέπει να είναι είτε αναπτυξιακές ή υποσχόμενα αναδιαρθρώσιμες αφενός, ενώ το private equity fund που θα εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών αναζητά σχετικά υψηλή απόδοση (IRR) στα επενδυμένα κεφάλαια του. Συνήθως ο επενδυτικός ορίζοντας είναι μέχρι τα 10έτη, εκτός του Mezzanine Finance.

Η εταιρεία μας BSS, έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό συμμετέχοντας σε ορισμένα πολύ σημαντικά έργα. Είναι στη διάθεση σας προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών σας στόχων μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων επαφών με private equity funds του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα μας στην BSS είναι,

  • Γνώση προσέγγισης του καταλληλότερου Private Equity Fund
  • Ευέλικτες Προτάσεις Συνεργασίας
  • Ομαλή διαμεσολάβηση κατά την διαδικασία του due diligence
  • Παροχή Υψηλού Επιπέδου Συμβουλευτικής σε day to day προκλήσεις
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε εύλογο χρόνο
  • Συμβουλευτική υποστήριξη στον χρόνο ωρίμανσης της επένδυσης και εξόδου του private equity fund

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.