Κατανοούμε την αναγκαιότητα των χρηματοδοτήσεων και παρακολουθούμε τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου, ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε και να σας κατευθύνουμε με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η αξιοπιστία και σοβαρότητα που μας συνοδεύει στη μέχρι σήμερα πορεία μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, έχει συμβάλλει ώστε να διατηρούμε πλέον στενή συνεργασία με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τόσο σε επίπεδο Υποκαταστημάτων και Επιχειρηματικών Κέντρων όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Με δεδομένο ότι η έγκριση νέου πιστοδοτικού ορίου στα πλαίσια μίας υφιστάμενης τραπεζικής συνεργασίας ή η έναρξης μίας νέας τραπεζικής σχέσης παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες τα τελευταία έτη, αξιοποιήστε τις δυνατότητές μας στον τομέα αυτό, είτε μέσω σταθερής συνεργασίας, είτε μέσω προσωρινής συνεργασίας με τη μορφή project.

Αναλαμβάνουμε:

 • τη σύνταξη αιτήματος προς τις τράπεζες.
 • την προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • την από κοινού παρουσία μας στις συναντήσεις με την τράπεζα.
 • τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματός σας μέχρι την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης και την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Εξασφαλίστε για την επιχείρησή σας την απαραίτητη χρηματοδότηση και δώστε ώθηση στις δραστηριότητές σας. Η δυνατότητα χρηματοδότησης είναι περισσότερο από ποτέ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της. Μην αφήσετε αυτό το πλεονέκτημα να μείνει αναξιοποίητο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η «Business Support Services” διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 900.000.000,00 € σε ετήσια βάση.

[visualizer id=”39836″]

 

Η «Business Support Services» και τα στελέχη της διαθέτουν πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλες τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας ένα σημαντικό δανειακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει:

 • χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης.
 • μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια.
 • χρηματοδοτήσεις μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων project.
 • χρηματοδοτήσεις για προώθηση εξαγωγών ή πληρωμή προμηθευτών.
 • πιστωτικές διευκολύνσεις με χρήση έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών και ανοίγματος Ενέγγυων Πιστώσεων.
Κατανοούμε την αναγκαιότητα των χρηματοδοτήσεων και παρακολουθούμε τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου, ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε και να σας κατευθύνουμε με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η αξιοπιστία και σοβαρότητα που μας συνοδεύει στη μέχρι σήμερα πορεία μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, έχει συμβάλλει ώστε να διατηρούμε πλέον στενή συνεργασία με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τόσο σε επίπεδο Υποκαταστημάτων και Επιχειρηματικών Κέντρων όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Με δεδομένο ότι η έγκριση νέου πιστοδοτικού ορίου στα πλαίσια μίας υφιστάμενης τραπεζικής συνεργασίας ή η έναρξης μίας νέας τραπεζικής σχέσης παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες τα τελευταία έτη, αξιοποιήστε τις δυνατότητές μας στον τομέα αυτό, είτε μέσω σταθερής συνεργασίας, είτε μέσω προσωρινής συνεργασίας με τη μορφή project.

Αναλαμβάνουμε:

 • τη σύνταξη αιτήματος προς τις τράπεζες.
 • την προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • την από κοινού παρουσία μας στις συναντήσεις με την τράπεζα.
 • τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματός σας μέχρι την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης και την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Εξασφαλίστε για την επιχείρησή σας την απαραίτητη χρηματοδότηση και δώστε ώθηση στις δραστηριότητές σας. Η δυνατότητα χρηματοδότησης είναι περισσότερο από ποτέ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της. Μην αφήσετε αυτό το πλεονέκτημα να μείνει αναξιοποίητο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.