Η ολιστική προσέγγισή μας σε επίπεδο υπηρεσιών μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε με πρακτικό και προσιτό τρόπο σύνθετες λύσεις, γιατί έχουμε την πλήρη εικόνα της πολυεπίπεδης οργάνωσης μιας επιχείρησης και των πολύπλοκων σχέσεών της με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με επενδυτικά κεφάλαια και τραπεζικά ιδρύματα. Στην BSS δεν ακολουθούμε, ορίζουμε το πεδίο στο οποίο κινούμαστε και οι συνεργασίες μας είναι συνυφασμένες με την επιτυχία και την ευμάρεια.

Οικονομική Διεύθυνση

Οι Λύσεις Συναντούν τις Ανάγκες

Το 92% των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, έχουν οργανωμένη οικονομική διεύθυνση. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών καλύπτει την ανάγκη της, μέσω της εξωτερικής συνεργασίας. Άρα, οι αγορές, μας δείχνουν το δρόμο.

Ένα πραγματικά σημαντικό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ταυτοχρόνως το ιδιαίτερα πολύπλοκο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την παρουσία του οικονομικού διευθυντή.

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει το σταθερό μέγεθος εργασιών για έναν εσωτερικό οικονομικό διευθυντή, ενώ σε άλλες το κόστος ενός μισθωτού οικονομικού διευθυντή είναι αδύνατο να καλυφθεί. Τέλος, σε ορισμένες υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των εσωτερικών τμημάτων με τη οπτική του εξωτερικού συμβούλου.

Περισσότερα

Διαχείριση Κρίσης

“Όταν θα έχουμε περάσει αυτόν τον κυκεώνα, θα έχουμε να λέμε στα παιδιά μας, τι καταφέραμε”, είναι η αγαπημένη μας φράση όσες φορές η διαρκής κρίση των τελευταίων δώδεκα πλέον ετών, τείνει να καταβάλει έναν συνομιλητή μας.

Η διαχείριση κρίσεων είναι ένας τομέας του πυλώνα της συμβουλευτικής μας υποστήριξης. Η κρίση φώλιασε στην παγκόσμια οικονομία και με μεγαλύτερη επίπτωση στην ελληνική. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει όλο και σοφότερους.

Περιλαμβάνει εκείνες τις μεθόδους και τεχνικές, που εφαρμόζει κανείς σε περιόδους δύσκολες. Απαιτείται ιδιαίτερα καλή γνώση, διαχείριση της πληροφορίας, μεγάλη αντίληψη και ταχύτητα.

Σε περιόδους κρίσης οι σωστές και γρήγορες αποφάσεις είναι καίριας σημασίας.

Περισσότερα

Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Η πλέον συνετή και “value for money” μέθοδος αναζήτησης βιωσιμότητας.

Μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών προβλημάτων, δεν οφείλεται μόνο στο μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά στον ίδιο τον μικρόκοσμο της εκάστης επιχείρησης. Με βάση, αυτήν την αντίληψη εντάξαμε την υπηρεσία στον πυλώνα της συμβουλευτικής υποστήριξης. Η πείρα, μας έχει μάθει ότι όσο μεγάλα και να είναι τα εξωγενή προβλήματα, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την λειτουργική αναδιάρθρωση.

Η λειτουργική αναδιάρθρωση, ξεκινά από την αποτύπωση της κατάστασης. Προχωρά στο υπάρχον οργανόγραμμα και την δομή λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά, το συναλλακτικό κύκλωμα και η διαχείρισή του, από τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας. Κατανόηση.

Περισσότερα

Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Σε ένα κόσμο που μετρούν οι αξιολογήσεις σε όλο και περισσότερους τομείς, εμείς επενδύουμε στην σταθερή βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Χώρες, οργανισμοί, επιχειρήσεις, τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, αξιολογούνται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και η αξιολόγηση αυτή αποκτά καίρια σημασία για την επιχειρηματική τους δράση.

Περισσότερα

Budget

Στη ΒSS-Business Solid Success, καταρτίζουμε το “budget” σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, καθορίζοντας στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς και το διαχειριζόμαστε ως μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης.

Φροντίζουμε πάντα, να συν-διαμορφώνουμε τους στόχους, με βάση την εμπειρία μας από την αγορά και τις κλαδικές μελέτες, ώστε οι καταγραφές να είναι ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της αγοράς. Δε μένουμε δηλαδή, σε παθητικό ρόλο αναπαράγοντας προσδοκίες, αλλά φροντίζουμε τα στοιχεία να έχουν λογική και πιθανότητα επίτευξης. Είμαστε επίμονοι σε αυτό το σημείο.

Περισσότερα

Cash Flow

Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο κρισιμότερος παράγων στη σημερινή κυρίως αρνητική συγκυρία, όλοι θα καταλήξουμε στην ίδια μαγική λέξη, ρευστότητα.

Για να κατανοήσουμε την αξία του cash flow, αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι το όργανο – εργαλείο του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και της παρακολούθησης της ρευστότητας.

Περισσότερα

Ανάπτυξη Πωλήσεων

Για εμάς στη BSS, η οργάνωση και η ανάπτυξη πωλήσεων, έρχεται μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι ολιστικές, ρεαλιστικές, μετρήσιμες και εστιάζουν στην ενδυνάμωση της απόδοσης των στελεχών με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς και ευθυγραμμίζοντας έτσι τους στόχους της επιχείρησης.

Περισσότερα

Διαχείριση Τραπεζικών Σχέσεων

Μας απονεμήθηκε επάξια, το Χρυσό Βραβείο, στην κατηγορία «Εύρεση Χρηματοδότησης για Πελάτες» και το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων».

Από τη μακρόχρονη εμπειρία μας και τη συναναστροφή μας με τις ελληνικές επιχειρήσεις επιβεβαιώνεται ότι, η πλειονότητα αυτών παρουσιάζει ανάγκες υποστήριξης στον τομέα των τραπεζικών σχέσεων, οι οποίες αυξάνονται τα τελευταία έτη, ως απόρροια των προβλημάτων και αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Περισσότερα

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οι συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστούν σ κάποιες περιπτώσεις αναγκαίες τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές εταιρειών.

Έχει αποδειχθεί ότι, το μέγεθος συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και στην επέκταση, αφού οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας. Στο ελληνικό περιβάλλον δραστηριοποίησης και επιχειρηματικότητας, η μορφή των οικογενειακών δομών εξακολουθούν να υφίστανται και αυτό συνήθως δυσχεραίνει τέτοιου είδους εγχειρήματα. Ίσως όμως να είναι η κατάλληλη περίοδος να αρχίσουμε  να σκεπτόμαστε και να επιχειρούμε τέτοιου είδους κινήσεις.

Περισσότερα

Business Plan

Κάποτε το Business Plan, ήταν πολυτέλεια κυρίως από τους τρίτους. Σήμερα, είναι μάλλον και ορθώς το βασικότερο εργαλείο επιχειρηματικής λειτουργίας. Αρκεί να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και να μην το διαχειριζόμαστε ευκαιριακά ή ως αναγκαίο κακό.

Στη Building Solid Success, θεωρούμε το Business Plan ως εργαλείο οργάνωσης και εταιρικής παρουσίασης, αποτελώντας την απαραίτητη αρχή κάθε «επιχειρηματικής οδύσσειας». Αναδεικνύει, τη βιωσιμότητα και την σκοπιμότητα της επιχειρηματικής δράσης.

Περισσότερα

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η οικονομοτεχνική ανάλυση, είναι η διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, οργανισμών και εν γένει χρηματοοικονομικών οντοτήτων, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πορεία και απόδοσή τους, τόσο μικροοικονομικά, όσο και μακροοικονομικά.

Οι μελέτες διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενό τους, σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, δύο έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους.

Περισσότερα

Υπηρεσία Εξωτερικού Οικονομικού Διευθυντή ή Συμβούλου CFO

Απέναντι στις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας, με τις διαρκείς μεταβολές και τις πολλαπλές δυσκολίες, ενδυναμώνουμε το οικονομικό τμήμα των επιχειρήσεων – πελατών μας.

Προσθέτουμε εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία με ένα ομαδικό πνεύμα, το οποίο μας χαρακτηρίζει και απογειώνει την αποτελεσματικότητα.

Με αυτό τον τρόπο ο επιχειρηματίας πελάτης μας, διαμορφώνει μια συμπαγή, πολύπειρη με τεράστια γνώση και εμπειρία ομάδα οικονομικής διεύθυνσης.

Παράλληλα, συνενώνει τη λειτουργία της καθημερινότητας, με την υποστήριξη σε όλους της τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Αξιόπιστη υπηρεσία εξωτερικού Διευθυντή ή Συμβούλου CFO

Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Το ‘επιχειρείν’, εξελίσσεται ταχύτατα, καθώς υπάρχει η αναγκαιότητα της ευέλικτης και έγκαιρης προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα. Αποδεδειγμένα και βάσει μελετών το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων στις επιχειρηματικές μονάδες, πηγάζει από ξεπερασμένες μεθόδους λειτουργίας και ελλιπή οργάνωση.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στις λειτουργικές αναδιαρθρώσεις η επιχείρησή μας, προσθέτει υπεραξία στην ουσία της λειτουργίας σας.

 

Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας στη σύγχρονη επιχείρηση

Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, όλα αξιολογούνται με βάση την πιστοληπτική διαβάθμιση.

Κράτη, οργανισμοί, επιχειρήσεις, νοικοκυριά.

Βάσει αυτής της διαβάθμισης,

 • οι πιστωτές αποφασίζουν, αν και με ποιο κόστος θα χρηματοδοτήσουν,
 • οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν και μέχρι ποιο ποσό, θα ασφαλίσουν έναν κίνδυνο,
 • οι προμηθευτές, αν και μέχρι ποιο ποσό θα πιστώσουν τον πελάτη τους.

 

 

Η αξιολόγηση της επιχείρησης σου

Budget

Ο σωστός προϋπολογισμός – Budgeting, είναι μέρος της καρδιάς του Management των επιχειρήσεων και της δικής μας συμβουλευτικής υποστήριξης.

Λειτουργεί σαν χάρτης πορείας για τον επιχειρηματία, καθώς του παρέχει μία συνολική εικόνα όλων των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση, με συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη για:

 • τη σχεδίαση των πωλήσεων
 • την παραγωγή
 • τη διαχείριση αποθεμάτων
 • την εμπορία
 • τη ρευστότητα
 • την κερδοφορία

που επιθυμεί να πετύχει, αλλά και τους πόρους που θα πρέπει να κινητοποιήσει για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Εργαλείο μείωσης κόστους

Ρευστότητα

Το Cash Flow, είναι η απαραίτητη διαδικασία για τη σωστή και ακριβή διαχείριση των χρηματοροών και της ρευστότητας μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητά της.

Το Οξυγόνο της επιχείρησης

Εμείς στη BSS, πιστεύουμε ότι ο στόχος της καλής διαχείρισης, είναι να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα την ώρα που τα χρειάζεται η επιχείρηση.

Όσο απλό κι αν ακούγεται, αποδεικνύεται δύσκολο και το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για αυτό η οργάνωση και η διαχείριση του Cash Flow Management, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους συμβούλους.

Το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Διαχείριση Κρίσης

Πραγματοποιούμε μελέτες Διαχείρισης Κρίσεων και πρόβλεψης κινδύνων, που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση, με σκοπό τη μείωση της αβεβαιότητας και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ενεργειών, διαδικασιών πριν, κατά την διάρκεια και μετά από την κρίση. Στόχος, η αποφυγή ή η αντιμετώπιση της κρίσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει τους εργαζομένους και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

Η διαχείριση μιας κρίσης, ξεκινά πριν καν εμφανιστεί η κρίση μέσω της πρόληψης και της προετοιμασίας της επιχείρησης και τερματίζεται όταν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ολοκληρωτικής αποκατάστασης της ζημίας και της επαναφοράς της επιχείρησης στην προγενέστερη προ κρίσης κατάσταση.

Πρόβλεψη και αντιμετώπιση κινδύνων

Ανάπτυξη Πωλήσεων

Για εμάς στη BSS, η οργάνωση και η ανάπτυξη πωλήσεων έρχεται μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων, μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι ολιστικές, ρεαλιστικές, μετρήσιμες, εστιάζουν στην ενδυνάμωση της απόδοσης των στελεχών με τρόπο, που να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς και να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της επιχείρησης.

Ξεκινάμε με τη μελέτη του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, όπως την οικονομική της κατάσταση, τους προμηθευτές, τα κανάλια διανομής, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, το πελατολόγιο.

Αναλύουμε τα δυνατά, αδύνατα σημεία της, εντοπίζουμε ευκαιρίες, καθορίζουμε στόχους ανάπτυξης αγορών, επέκταση, βελτίωση κερδοφορίας, σχεδιάζουμε εξατομικευμένα τη στρατηγική Marketing, γιατί πιστεύουμε στην κοινή πορεία με τον επιχειρηματία, για να οδηγηθούμε μαζί στο μέλλον.

Επικοινώνησε μαζί μας
Ενδυναμώνουμε το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.