Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ακόμη μια παρεξηγημένη υπηρεσία. Παράγει σε κάποιους αισθήματα ανησυχίας και φόβου. Όμως είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μια υπηρεσία που συμβάλει στην διασφάλιση της ασφάλειας.

Παρέχει την δυνατότητα στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους και προάγει την εταιρική κουλτούρα ενάντια στην απάτη και την διαφθορά.

Η BSS αναλαμβάνει την υπηρεσία είτε εξ ολοκλήρου ως εξωτερικός συνεργάτης, είτε σε στενή συνεργασία με την υπάρχουσα εσωτερική δομή εσωτερικού ελέγχου για την ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων και αποδόσεων καθώς και των εταιρικών διαδικασιών.

Η μεθοδολογία μας αποσκοπεί σε:

 • Εντοπισμό δυσλειτουργιών, λαθών, παραλείψεων, ανεπαρκειών και λοιπών απειλών.
 • Επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών αποτελεσμάτων βάσει αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
 • Πρόληψη και εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς, απάτης και κακοδιαχείρισης
 • Εξασφαλίζει την οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων της.
 • Επιβεβαίωση ότι όλα τα υποσυστήματα της Εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Έλεγχοι επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing)
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σε εταιρείες που ανήκουν στον Τραπεζικό κλάδο, στον Ναυτιλιακό κλάδο, και σε Εισηγμένες Εταιρείες
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔΤΕ 2577, MIFID, AML, BASEL, SOX Act 404, Solvency)
 • Έλεγχοι Απάτης
 • Έλεγχος Πληροφοριακής Δομής Εταιρείας

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
 • Τεχνογνωσία και εμπειρία
 • Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
 • Συνέπεια και ταχύτητα
 • Γνώση και διαρκή ενημέρωση
 • Ηθική και συνέπεια
 • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.