Η BSS, δημιουργήθηκε πριν από 22 έτη. Τότε, ο CEO εισέπραττε πολλαπλά παράπονα επιχειρηματικών πελατών́ για την πολυπλοκότητα των λογιστικών θεμάτων και τη δυσκολία να βρεθεί́ μια υποστήριξη στηριζόμενη στο ενδιαφέρον και την ευελιξίά των διαρκών μεταβολών.

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν πυλώνα υποστήριξης με όλα αυτά τα δεδομένα.

 • Λογιστικές υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Λογιστική διαχείριση σε θέματα Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Αναδιαρθρώσεων, Διακοπών, Εκκαθαρίσεων Εταιριών.
 • Υπηρεσίες ίδρυσης πάσης φύσεως επιχειρήσεων Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης.
 • Προετοιμασία & σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Προετοιμασία & προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., ΟΑΕΔ , Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της
 • Υπηρεσίες ανάληψης διεύθυνσης λογιστηρίου.

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
 • Εχεμύθεια
 • Γνώση και διαρκή ενημέρωση
 • Συνέπεια
 • Ευελιξία
 • Ηθική και συνέπεια
 • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Εμπιστοσύνη
 • Εμπειρία
 • Ειλικρίνεια

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.