Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Προνομιακή χρηματοδότηση

Καλύψτε με ευελιξία οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη της μικρής σας επιχείρησης, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με Κανονισμό 651/2014) κάθε νομικής μορφής, Αυτοαπασχολούμενους και μεμονωμένους επιχειρηματίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Δεν έχουν λάβει Εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος).

Έχουν Κύκλο Εργασιών έως 1.000.000 ευρώ κατά την 31.12.2019, εφόσον έχουν συσταθεί πριν την 31.12.2019,

Δεν θεωρούνται προβληματικές κατά την 31.12.2019. Επιπλέον, κατά την 31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Δανειακής Σύμβασης δεν έχουν καθυστερήσει ή αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.

Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 138/139), όπως ισχύει.

Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ.

Εφόσον έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έχουν λήξει ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των εν λόγω προγραμμάτων της Ε.Α.Τ. (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών).

Για την περίπτωση επιχείρησης που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε σχέση με τα ανωτέρω, η Ε.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», εφόσον:

 • πρόκειται για Πρόγραμμα εγγυοδοσίας και δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της EAT ή
 • έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
 • εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • δεν βρίσκονται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία.
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση.

Χρηματοδότηση για δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το έτος ίδρυσης της επιχείρησής σας:

Για επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020:

 1. έως Ευρώ 250.000, ή
 2. έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019,
 3. όποιο από τα παραπάνω ποσά είναι μικρότερο.

To «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19» από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσφέρει:

Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης:

 • για τη χρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, το εμπορικό/ συναλλακτικό κύκλωμά της (ενδεικτικά αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, εμπορευμάτων/αποθεμάτων, αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών, γενικά έξοδα, κ.λπ.)

Διάρκεια:

 • έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Ολική Εκταμίευση μέχρι 30.06.2022.
Ελάτε να συζητήσουμε μαζί πως θα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις μοναδικές ευκαιρίες που χρειάζεστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Για την έγκαιρη ένταξη της επιχείρησης σας στo πρόγραμμα, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.