Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής.

 

Οικονομικά Στοιχεία Πρόσκλησης

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης προγράμματος είναι 128.419.200€, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 88.200.000€, ιδιωτική συμμετοχή 37.800.000€ και 2.419.200€ από το Εθνικό ΠΔΕ ΦΠΑ.

 

Στόχος του Έργου

Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει το έργο είναι οι εξής:

 • Η ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση.
 • Η ενίσχυση σύνδεσης μεταξύ ΑΕΙ και της αγοράς, στη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης στην πραγματική οικονομία και στην τόνωση της καινοτομίας.
 • Η συμβολή στη βελτίωση της διεθνούς προβολής για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
 • Η παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.
 • Η προώθηση προγραμμάτων Ε&Α σε τεχνολογίες αιχμής και STEM.
 • Η ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας που αφορούν στο έργο είναι:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια, Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Υλικά Κατασκευές & Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Τα ανώτατα ποσοστά κατανομής του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ανά επιλέξιμο τομέα ορίζονται στην Πρόσκληση.

 

Δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι συμπράξεις Α.Ε.Ι. με υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

 

Κανόνες Επιλεξιμότητας

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των ερευνητικών έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα πρέπει να εντάσσονται στις επιλέξιμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής.

 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε πρόταση έργο διάρκειας 24 μηνών είναι κατά το μέγιστο 1.800.000€, με κατανομή 60% (1.080.000€) προς τις Επιχειρήσεις και 40% (720.000€) προς τα Α.Ε.Ι.
 • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ για το 100% των επιλέξιμων δαπανών (ανώτατο ποσό 720.000€). Το ανώτατο ποσό προβλέπεται για τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) Α.Ε.Ι., ενώ ο προϋπολογισμός ενός (1) Α.Ε.Ι. στη σύμπραξη δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 500.000€.
 • Οι επιχειρήσεις θα λάβουν το 50% μέσω του ΤΑΑ (ανώτατο ποσό 540.000€) και θα καλύψουν το υπόλοιπο 50% από ιδιωτική συμμετοχή (ανώτατο ποσό 540.000€). Το ανώτατο ποσό (540.000€) προβλέπεται για τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) επιχειρήσεων, ενώ ανά επιχείρηση ο επιλέξιμος Π/Υ δε δύναται να ξεπερνά το ύψος των 270.000€.

 

Ανώτατα Επιλέξιμα Ποσά και προσδιορισμός ιδιωτικής συμμετοχής

Κατηγορία Δαπάνης

Ανώτατο Επιλέξιμο Ποσό για τα Α.Ε.Ι.

(για συμμετοχή τουλάχιστον 2 Α.Ε.Ι.)

Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης στις Επιχειρήσεις

(για συμμετοχή 2 επιχειρήσεων)

Ανώτατο Επιλέξιμο Ποσό ιδιωτικής συμμετοχής στις Επιχειρήσεις

(για συμμετοχή 2 επιχειρήσεων)

Ι. Δαπάνες Προσωπικού576.000€432.000€432.000€
ΙΙ. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού60.897,20€45.672,90€45.672,90€
III. Αναλώσιμα14.400€10.800€10.800€
IV. Δαπάνες ταξιδίων / μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια21.600€16.200€16.200€
V. Έμμεσες δαπάνες47.102,80€35.327,10€35.327,10€
Σύνολο720.000€540.000€

540.000€

 

Διάρκεια Υλοποίησης

Τα ανώτατα ποσά του πίνακα και αντίστοιχα τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στην περιγραφή των επιμέρους κατηγοριών δαπανών στην Αναλυτική Πρόσκληση είναι δεσμευτικά ανά κατηγορία δαπάνης και αντιστοιχούν σε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Για την υποβολή προτάσεων με μικρότερη χρονική διάρκεια, ο αιτούμενος προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης, υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη διάρκεια του υποβαλλόμενου έργου.

 

Βρείτε εδώ την προδημοσίευση της Δράσης «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ».

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.