Άμεση προτεραιότητα για την Ελλάδα η αναγκαιότητα μετάβασης προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Ελλάδα 2.0

Προϋπολογισμός Ψηφιακών Έργων
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 442 εκατ. ευρώ

Το έργο κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

 • Πρόγραμμα Ι:«Ψηφιακά Εργαλεία MME»
 • Πρόγραμμα ΙΙ:«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
 • Πρόγραμμα IΙΙ:«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα:

 • στις ηλεκτρονικές πληρωμές
 • στις ηλεκτρονικές πωλήσεις
 • στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης
 • στα συστήματα τηλεργασίας
 • στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων
 • στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής
 • στην τεχνητή νοημοσύνη AI
 • στο διαδίκτυο των πραγμάτων IOT
 • στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση
 • στα συστήματα κυβερνοασφάλειας CYBER SECURITY
 • στις υποδομές και υπηρεσίες CLOUD
 • στη ρομποτική και αυτοματοποίηση παραγωγής
 • στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων
 • στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας)
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων)

Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών

Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162 εκατ. ευρώ.

Η BSS, με 25ετη εμπειρία σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης των Δράσεων του ΤΑΑ, του Αναπτυξιακού νόμου, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, κατανόησε και ενσωμάτωσε τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, σύστησε νέα έμπειρη Ομάδα Διοίκησης Έργων, βάση των τεχνολογικών απαιτήσεων, με ενιαίο κέντρο ψηφιακού συντονισμού, για την άμεση υλοποίηση των Ψηφιακών επενδύσεων.

Στη BSS αναλαμβάνουμε τη μελέτη αξιολόγησης και έρευνας Ψηφιακών αναγκών της επιχείρησής σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.