Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  Βασικός στόχος της παρέμβασης IIΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
  Βασικός στόχος της παρέμβασης IV είναι η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜΜΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότησης, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Τομείς Εθνικής Στρατηγικής

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ), η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης είναι:

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία – 20.000.000€
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες – 41.000.000€
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα – 54.000.000€
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία – 33.000.000€
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα – 59.000.000€
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα – 18.000.000€
 7. Αειφόρος Ενέργεια – 23.000.000€
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες – 52.000.000€

 

Δικαιούχοι

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»,
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

 

 • Επιχείρηση: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα
  ΟΡΟΙ:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.
  • Να είναι ΜμΕ, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση μόνο σε συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.
  • Οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης και θα δηλώνονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ερευνητικός Οργανισμός/Οργανισμός Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων
  ΟΡΟΙ:

  • Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.
  • Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, κάθε ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει ως ενιαία οντότητα, δηλαδή σε επίπεδο ΑΦΜ και εκπροσωπείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για όσους φορείς διαθέτουν ΕΛΚΕ.
  • Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μη-οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών δραστηριοτήτων του Φορέα.
  • Δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες σε συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας.

 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000€) και κατανέμεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)
234.000.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση
(Αττική και Νότιο Αιγαίο)
66.000.000
ΣΥΝΟΛΟ300.000.000

 

Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός:

 • Ι Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€
 • II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€
 • III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€
 • IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

 

Ένταση Ενίσχυσης/Στήριξης

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

 • Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  Επιλέξιμη

  Δραστηριότητα

  Μεγάλες

  επιχειρήσεις

  έως

  Μεσαίες

  επιχειρήσεις

  έως

  Μικρές

  επιχειρήσεις

  έως

  Έργα Έρευνας και ΑνάπτυξηςΒιομηχανική έρευνα50%60%70%
  Βιομηχανική έρευνα υπό

  προϋποθέσεις*

  65%75%80%
  Πειραματική ανάπτυξη25%35%45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό

  προϋποθέσεις*

  40%50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ
   και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης
   πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

 • Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  Επιλέξιμη

  Δραστηριότητα

  Μεγάλες

  επιχειρήσεις

  έως

  Μεσαίες

  επιχειρήσεις

  έως

  Μικρές

  επιχειρήσεις

  έως

  Έργα Έρευνας και ΑνάπτυξηςΒιομηχανική έρευνα50%60%70%
  Βιομηχανική έρευνα υπό

  προϋποθέσεις*

  65%75%80%
  Πειραματική ανάπτυξη25%35%45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό

  προϋποθέσεις*

  40%50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών
   έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν
   δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης
   πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

 • Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  Επιλέξιμη

  Δραστηριότητα

  Μεσαίες

  επιχειρήσεις

  έως

  Μικρές

  επιχειρήσεις

  έως

  Έργα Έρευνας και ΑνάπτυξηςΠειραματική ανάπτυξη35%45%
  Πειραματική ανάπτυξη υπό

  προϋποθέσεις*

  50%60%

  *Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρείται η ακόλουθη
  προϋπόθεση: τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων
  ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

 • Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
  Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση, είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, για έργα έρευνας και ανάπτυξης, αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

 • Δαπάνες Προσωπικού: Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
 • Δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

 

Χρόνος υποβολής και Διαδικασία Αξιολόγησης

Έναρξη υποβολής αιτήσεωνΛήξη υποβολής αιτήσεων
06/06/2024Όπως παρακάτω*

 

*
– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
– για την Παρέμβαση IΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

 

Βρείτε εδώ την αναλυτική δημοσίευση της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ».

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.