Η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια τα οποία θα επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό τη δυνατότητα των επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από τους πόρους του προγράμματος να παράγουν σημαντικά αποτελέσματα σε όρους βιωσιμότητας και απασχόλησης μακροχρόνια.
Το αντικείμενό της δράσης έγκειται στην προώθηση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

Ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή της Δράσης ορίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.000.000€.

 

Δικαιούχοι Δράσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα II EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
 • Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.
 • Να δραστηριοποιούνται ως προς το προϊόν που θα προβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρής ή Πολύ Μικρής Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ (Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014), λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, κλ.π.).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 κ.ά..

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» αφορά την χρηματοδοτική ενίσχυση των ΜμΕ κάθε δραστηριότητας, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και σύμφωνα με τους περιορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ)651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»),όπως ισχύει. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027) και υλοποιείται από την ΕΑΤ.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Επισημαίνεται ότι τα παρακάτω όρια αφορούν σε συμμετοχή ανά έκθεση.

Δείτε τις Κατηγορίες και τα Όρια Δαπανών.

 

Προϋπολογισμός Έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000€, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000€.

 

Διάρκεια Υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και το ανώτατο μέχρι έξι (6) μήνες από την καταληκτική προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών.

 

Βρείτε εδώ την αναλυτική παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.