Στόχος

Aφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού μέσω της χρήσης σύγχρονων έξυπνων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την προώθηση του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν:
– στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής,
– στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού,
– στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και
– στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0 και να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Tεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Βιg Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Eποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της μεταποίησης
Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι κάτωθι δραστηριότητες:

 • Βιομηχανία Τροφίμων (ΚΑΔ: 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9)
 • Ποτοποιία (ΚΑΔ 11)
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Δερμάτινα Είδη (ΚΑΔ 13, 14, 15)
 • Βιομηχανία Ξύλου – Χαρτοποιία – Εκτυπώσεις (ΚΑΔ 16, 17, 18)
 • Χημική Βιομηχανία – Φάρμακα – Πλαστικά (ΚΑΔ 20, 21, 22)
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΚΑΔ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
 • Κατασκευή Επίπλων και άλλων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 31, 32)
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΔ 33)
 • Υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών (ΚΑΔ 35.30.2, 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 38.11.6, 38.12)
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics (ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03)
 • Eκδόσεις (ΚΑΔ 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1)
 • Τεχνικές Αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2)
 • Δραστηριότητες Συσκευασίας (ΚΑΔ 89.92)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Π/Υ
1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός Έως 100%
2 Δαπάνες για κτίρια Έως 20%
3 Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό) Έως 40% των κτιριακών δαπανών
4 Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού Έως 30%
5 Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής Έως 20%
6 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών (για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0) Έως 10%
7 Εκπαίδευση – Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο Έως 10%

Προϋπολογισμός – Δημόσια Ενίσχυση – Υποβολή Προτάσεων

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Mέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ Μικρές – Μικρές – Μεσαίες 250.000,000 Ευρώ 6.000.000,00 Ευρώ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 73.227.620 €.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων Λήξη Υποβολής Προτάσεων
23/11/2022 23/01/2023

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS για να μάθετε περισσότερα:
Επικοινωνία (bssplus.gr)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.