Στόχος δέσμης δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Ο στόχος της δέσμης δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

 

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis, είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ). Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 350.000.000€. Διαβάστε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση.

Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis). Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 350.000.000€. Διαβάστε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων, στη δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) – Δράση 1 και δύο (2) – Δράση 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

Ποσοστά ενίσχυσης “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

 1. καθεστώς De Minimis 40% (+10% για δαπάνες πράσινης μετάβασης GREEN).
 2. καθεστώς ΓΑΚ.
ΠεριφέρειαΒασικό ποσοστό
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος , Νότιο Αιγαίο40% (+10% για δαπάνες πράσινης μετάβασης GREEN)

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών25% μεσαίες, 35% μικρές
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι
35% μεσαίες, 45% μικρές

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εκτός ΓΑΚ επιδότηση 40%. Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες της δέσμης δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, καθώς και για τα επιλέξιμα ποσοστά θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα.

 ΔαπάνηΠεριγραφήΕπιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό
1Δαπάνες για
κτιριακές και
λοιπές
εγκαταστάσεις
Κτίρια, εγκαταστάσεις
και περιβάλλων χώρος
έως 40%
2Δαπάνες
Εξοπλισμού
Μηχανήματα –
Εξοπλισμός (Συμβατικές
Δαπάνες)
έως 100%
3Εξοπλισμός (GREEN)έως 50%
4Δαπάνες για
Παροχή
Υπηρεσιών
Πιστοποίηση Προϊόντων
– Υπηρεσιών –
Διαδικασιών
έως 10%
5Υπηρεσίες Σχεδιασμού
Συσκευασίας – Ετικέτας
– Branding
έως 5%
6Δαπάνες Προβολής και
Εξωστρέφειας
έως 20.000€
7Συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις
έως 10%
8Τεχνικές Μελέτες
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
έως 10%

έως 4% και μέχρι
10.000€

9Μεταφορικά
Μέσα
Μεταφορικά Μέσα
(GREEN)*
Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
έως 50.000€

 

Νεότερες πληροφορίες για την επίσημη δημοσίευση της δέσμης δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, θα βρείτε στην ιστοσελίδα espa.gr.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.