ΔΡΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στόχος

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτηση τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια.

Δικαιούχοι

Αφορά στη ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου, δικαιούχοι δύνανται να κριθούν:

Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις)
Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που oολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ένταξης στο Υποέργο.

Επισήμανση: Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός – Ένταση Ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης (ποσοστό επιδότησης), διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τι χρηματοδοτείται – Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Μηχανισμό Γ.Α.Κ.)
 2. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 3. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρος
 4. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών & προϊόντων (ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών ρύπων και τα οχήματα που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα μικρότερο των 50%/km)
 5. Aγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 6. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας, πυροσβεστικής προστασίας, δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκαταστάση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και οποιαδήποτε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση κ.α)
 7. Άυλες δαπάνες (απόκτηση λογισμικού (software), απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σχεδιασμός προιόντων / έρευνες αγοράς / εταιρική ταυτότητα / σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών / πιστοποιήσεις ISO, HACCP, BRC GlobalStandards κτλ)
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 9. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 10. Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

Επισήμανση: Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η μίσθωση και απόκτηση κτηριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, τα έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και οχημάτων καθώς και οι αμοιβές προσωπικού.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου – Κάλυψη ιδίας Συμμετοχής
 2. Νομική Σύσταση Δικαιούχου
 3. Πράσινη Μετάβαση (συντελεστής ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, εξοπλισμός με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, οχήματα συγκεκριμένου τύπου, ΑΠΕ, υποδομές/εξοπλισμός εξοικονόμησης ύδατος
 4. Υλοποίησης σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού (προώθηση τοπικής γαστρονομίας, τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς)
 5. Βιωσιμότητα της επένδυσης (γενική ρευστότητα του φορέα πριν την επένδυση, Καθαρό περιθώριο κέρδους μετά την επένδυση, ΙRR για μετά την επένδυση για περίοδο 10 έτων, ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων του φορέα μετά την επένδυση)

Χρονοδιάγραμμα

Η περίοδος της υποβολής προτάσεων είναι η κάτωθι:
Έναρξη: 30.05.2022 και ώρα 12:00
Λήξη: 30.09.2022 και ώρα 12:00

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.