Δυνατότητα επιχορήγησης έως και 75% και χρηματοδότησης με επιτόκια 0,35%!!

Ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων, προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Με συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ακολουθεί τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), την Πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, ενισχύονται δυναμικά οι τομείς του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Αγροδιατροφής, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Ο νόμος προβλέπει την ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, καθώς τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 700.000 ευρώ και πάνω θα ανατίθενται, ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση, σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή.

Άρα μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 700.000 ευρώ ο φορέας θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε ορκωτό, είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου ανήκει. Στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την επενδυτική πρόταση εντός 45 ημερών.

Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει, τότε αυτομάτως θα μεταπίπτει σε ορκωτό, ο οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει εντός 8 ημερών.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος ενισχύσεων, αυτές είναι αυξημένες κατά 5%-25% συγκριτικά με τα ποσοστά του ισχύοντος πλαισίου, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές. Από την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης εξαιρούνται οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Καθεστώτα ενισχύσεων

Η βασική διαφοροποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι στη δομή του. Μέσω των δεκατριών καθεστώτων που προβλέπει, ενισχύονται, παραδοσιακά, επενδυτικά έργα που εντάσσονται στις κατηγορίες αγροδιατροφής, μεταποίησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, τουρισμού, νέας επιχειρηματικότητας καθώς και μεγάλων επενδύσεων.

Αυξάνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων, εισάγονται καθεστώτα που ενισχύουν, στοχευμένα, επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινης μετάβασης, επιχειρηματικής εξωστρέφειας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Επιπρόσθετα, ξεχωριστή σημασία έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αυτές των περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης καθώς και των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Τα καθεστώτα είναι τα εξής:

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία,
 2. συνεταιρισμός,
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 4. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 5. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 6. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: i. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ii. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, iii. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 7. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Επενδυτικές – Επιλέξιμες δαπάνες

Με τις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου καλύπτονται οι εξής επενδυτικές δαπάνες:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικές:

 1. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
 2. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή/και β’.

Ποσοστά ενίσχυσης

Σημαντικό γεγονός η δυνατότητα συνδυασμού του αναπτυξιακού νόμου με πρόσθετα εργαλεία όπως;

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με δυνατότητα χρηματοδότησης με επιτόκιο 0,35% σταθερά για 12-15 έτη.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ο συνδυασμός των εργαλείων διαμορφώνει μια εξαιρετική ευκαιρία επενδύσεων με ποσοστά επιχορήγησης έως και 75% και με επιτόκια χρηματοδοτήσεων κάτω της μονάδας!

Η BSS, ως Business Partner του επιχειρηματικού κόσμου, παραμένει διαρκώς στη διάθεση σας για αυτή την νέα προσπάθεια μετάβασης σε ένα αναπτυξιακό μέλλον.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.