Η νέα Δράση ΕΣΠΑ, «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων».

 • Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας
 • Γυμναστηρίων και σχολών χορού
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων

Αφορά στην ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ

 • 46 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και
 • 4 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Ειδικότερα, επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021 και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) έναν από τους παρακάτω:

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις ΚΑΔ 56.21

Δραστηριότητες παροχής ποτών ΚΑΔ 56.30.10.01, 56.30.10.09, 56.30.10.10, 56.30.10.11, 56.30.10.12, 56.30.10.13

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων ΚΑΔ 82.30

Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού ΚΑΔ 85.52.11

Υπηρεσίες γυμναστηρίων ΚΑΔ 93.13.10

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.) ΚΑΔ 93.13.10.01

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής ΚΑΔ 93.13.10.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) ΚΑΔ 93.29.11.03

Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. ΚΑΔ 93.29.19.00

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) ΚΑΔ 93.29.19.01

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) ΚΑΔ 93.29.19.02

Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) ΚΑΔ 93.29.19.03

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) ΚΑΔ 93.29.19.04

Υπηρεσίες παιδότοπου ΚΑΔ 93.29.19.05

Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας (escape rooms 93.29.19.10

Τι χρηματοδοτείται

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020, Πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών).

Επισήμανση:

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020 ή 2021). Ο ανοιγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020 ή 2021) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020 ή 2021) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022.

Κύριες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.

β) Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος (δείτε Πίνακα στην πρώτη σελίδα).

Επισήμανση:

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.

γ) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Επισήμανση:

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • ΚΑΔ (taxinet) έδρας & υποκαταστημάτων πρόσφατη εκτύπωση (να φαίνεται η ημερομηνία εκτύπωσης)
 • Άδεια Λειτουργίας. Εάν δεν υποχρεούται λόγω δραστηριότητας, υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Ε3 χρήσης 2019
 • Ε3 χρήσης 2020
 • ΦΠΑ 2019 & 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ή εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021, επισυνάπτεται α) το 1ο τιμολόγιο εσόδων του εκάστοτε έτους /απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφο του δελτίου ημερήσιας Κίνησης από ταμειακή μηχανή και β) αντίγραφο της καταχώρησης αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις

Χρονοδιάγραμμα

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η κάτωθι:

Έναρξη: Τετάρτη 16.03.2022 και ώρα 12:00

Λήξη: Παρασκευή 15.04.2022 και ώρα 15:00

Για την έγκαιρη ένταξη της επιχείρησης σας στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS εδώ https://www.bssplus.gr/πληροφορίες/

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.