Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ
«Οικονομικός Μετασχηματισμός»

ΥΠΟΕΡΓΟ
«Καινοτομία & Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Δικαιούχοι

α. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω νομικές μορφές με τις σχετικές προϋποθέσεις.
β. Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Συνεταιρισμοί
γ. Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου (δηλ. δεν εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις), εκτός αυτών της περίπτωσης β’, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 1. εφόσον μεταποιούν γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 2. εφόσον μεταποιούν μη γεωργικό προϊόν, το 40% κατ’ ελάχιστον του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως Α΄ ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.
 3. υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.
 4. με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων 1 & 2.

δ. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης β) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.

Αντικείμενο των Επενδυτικών Σχεδίων – Αρχικός Χαρακτήρας Επένδυσης

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Ενισχυόμενοι Κλάδοι

 • Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
 • Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών
 • Αποθήκευση

Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας είναι

Ελάχιστο & Μέγιστο ύψος επένδυσης

Ποσοστά Περιφερειακών Ενισχύσεων

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από δημόσια και ιδιωτική δαπάνη. Δεν είναι υποχρεωτική η ιδιωτική συμμετοχή1 στην κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικό δάνειο). Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Τρόποι κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να είναι τα παρακάτω είτε εξ ολοκλήρου είτε συνδυαστικά:

 • Διαθέσιμα (βεβαίωση μέσου υπολοίπου εταιρικών λογαριασμών ή/και τραπεζικού λογαριασμού των εταίρων/μετόχων του τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν την ένταξη
 • Αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Τραπεζικό δάνειο (πρόθεση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα)

Επιλέξιμες δαπάνεςΧρόνος Υποβολής

Υποβολή αιτήσεων 16-05-2022 / 30-09-2022 (ώρα 12.00). Η διάρκεια αξιολόγησης υπολογίζεται από 17-05-2022 έως 30-11-2022. Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται σε 18 μήνες (τον Οκτώβριο 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αιτημάτων πληρωμών).

Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκτός την υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων και οικονομικών στοιχείων και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας, τα κριτήρια για την αύξηση της βαθμολογίας είναι:

 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου: Τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής ή/και τεκμηρίωση εξωτερικής χρηματοδότησης
 • Προστασία περιβάλλοντος: Eπεξεργασία βιολογικών α’ υλών ή α’ υλών με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον (υφιστάμενη κατάσταση), επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις με καλύτερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, προμήθεια οχημάτων φιλικά προς το περιβάλλον, επενδύσεις σε ΑΠΕ (δαπάνες Επένδυσης)
 • Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (αξιολογείται το ύψος των εν λόγω δαπανών ως ποσοστό επί του συνόλου επένδυσης)

Σημαντική Παρατήρηση: Στόχοι Προγράμματος

 • H αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

1 Η Ιδια συμμετοχή βοηθά στην αύξηση της βαθμολογίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.