Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 20.000.000€ και στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

 

Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», ανέρχεται σε 20.000.000€.

ΠεριφέρειαΓεωγραφική ΕνότηταΝέες & Υπό Σύσταση

Επιχειρήσεις

Δυτικής ΜακεδονίαςΠ.Ε. Κοζάνης4.200.000€
Π.Ε. Φλώρινας4.200.000€
Π.Ε. Καστοριάς2.800.000€
Π.Ε. Γρεβενών2.800.000€
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας14.000.000€
ΠελοποννήσουΔήμος Μεγαλόπολης3.000.000€
Δήμος Οιχαλίας3.000.000€
Δήμος Γορτυνίας
Δήμος Τριπόλεως
Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου6.000.000€
Σύνολο Περιφερειών20.000.000€

 

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

 

Καθεστώς ενίσχυσης – Ποσοστά ενίσχυσης

 

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση υλοποίησης δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της δημοσίευσης της πρόσκλησης, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Νέες Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ή/και
  • Να είναι Φυσικά Πρόσωπα.
 1. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 2. Να λειτουργούν/λειτουργήσουν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.
 3. Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:✓ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  ✓ Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  ✓ Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  ✓ Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  ✓ Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 4. Να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ στην περίπτωση των Υπό Σύσταση θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσιας χρηματοδότησης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 

 1. Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο.
  ✓ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  ✓ Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων
 2. Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων.✓ Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
  ✓ Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
  ✓ Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
  ✓ Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  ✓ Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
  ✓ Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
  ✓ Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
 3. Δαπάνες Λογισμικού.✓ Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  ✓ Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 4. Δαπάνες Λογισμικού.✓ Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
  ✓ Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
  ✓ Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
  ✓ Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
  ✓ Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  ✓ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 5. Δαπάνες προσωπικού.
 6. Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών).

 

Αναμένουμε τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης το επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Προδημοσίευσης της Δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.