Δικαιούχοι: Νεοσύστατες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών.  

Οι επιχειρήσεις/δικαιούχοι πρέπει υποχρεωτικά να: 

 • Πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων 
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Οφέλη: Πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια έως και €400.000 με εγγύηση στο 80% του ποσού και δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του δανειακού κεφαλαίου για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB). 

Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας εγγυάται το νέο δάνειο κατά 80% και παράλληλα η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει:   

 • Χαμηλότερο επιτόκιο  
 • Μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις, αναλόγως το ποσό του δανείου 
 • Εφόσον πληρούνται οι όροι επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG τότε η επιχείρηση λαμβάνει και επιχορήγηση έως και 20% με τη μορφή απομείωσης του δανειακού κεφαλαίου. 
 • Κάλυψη επενδυτικών αναγκών σε πάγια ή/και κεφάλαιο κίνησης στηρίζοντας νεοσύστατες, υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις. 
 • Συμμετοχή στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα «InnoAgora». H InnoAgora αποτελεί μια διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων (εταιρίες, επενδυτές και υποστηρικτικοί μηχανισμοί)  να έρθουν σε επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες.

Ποσό Δανείου 

Από €25.000 έως €400.000 

Η διάρκεια του δανείου ανέρχεται έως 10 έτη, με περίοδο χάριτος έως 3 έτη. 

Παρέχεται σε συνεργασία με εννέα τράπεζες στην ελληνική επικράτεια.

Δεν επιτρέπονται: 

 • Η αναχρηματοδότηση / αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών 
 • Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.