Τελευταία Ευκαιρία για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

Με αμετάκλητη απόφαση, η διαδικασία με αυτή τη μορφή θα διαρκέσει μέχρι 30/4.

Η επιχείρηση μας με μεγάλη δραστηριότητα και στον τομέα των κόκκινων δανείων, παραμένει στη διάθεση σας πρωτοπορώντας σε ενημέρωση και επιτυχίες επί αυτών των θεμάτων

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, εκτίμηση περιουσιακών δεδομένων, μελέτη βιωσιμότητας, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση, αλλά υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, να ληφθεί μέρος αυτών των υπηρεσιών.

Η BSS έχει παρακολουθήσει και διεξάγει η ίδια πλήθος σεμιναρίων και ομιλιών στην Ελληνική επικράτεια σχετικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Λόγω της διεισδυτικότητας και της μεγάλης πρακτικής της εμπειρίας, διαχειριζόμενοι άνω των 290 περιπτώσεων έως σήμερα, έχει παρέμβει σημαντικά προς βελτίωση των διαδικασιών και την επίλυση κωλυμάτων του νόμου, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη για το πελατολόγιο της.

Η  BSS πραγματοποιεί αναδιαρθρώσεις χρηματοδοτήσεων για το πελατολόγιό της τα τελευταία δέκα έτη, έχει σπουδαίες επιτυχίες και σημαντικές συστάσεις. Ο ενδιαφερόμενος έχει το όφελος της συνολικής αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων μέσα από μια συλλογική και όχι αποσπασματική δράση.

Ενδεικτικές επιτυχίες:

Περίπτωση 1

Σε πελάτη εξωδικαστικού συμβιβασμού υπήρξε εμπλοκή με υπερβολική αμοιβή πραγματογνώμονα. Πέτυχαμε με παρεμβάσεις παρά το κενό νόμου, να αλλάξει ο πραγματογνώμονας προσελκύοντας άλλον με κόστος κατά 72% οικονομικότερο και κυρίως διασφαλίσαμε την έγκριση των πιστωτών για αυτή την μεταβολή.Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας.

Περίπτωση 2

Αναλάβαμε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με συνολικές οφειλές ύψους € 12.400.000,00 και τεράστια μείωση πωλήσεων λόγω κρίσης κλάδου.

Ήρθαμε σε συμφωνία με το 62% των πιστωτών που ήταν το ένα πιστωτικό ίδρυμα και εντάξαμε τον πελάτη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιτυγχάνοντας μείωση οφειλών της τάξεως του 47%.

Οι τραπεζικές οφειλές που δεν διεγράφησαν ρυθμίστηκαν σε διάρκεια είκοσι ετών με επιτόκιο 2% και οι οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε διάρκεια 120 μηνών.

Περίπτωση 3

Όμιλος μεταφορικών επιχειρήσεων με συνολικής οφειλές € 9.412.000, ληξιπρόθεσμα επί τριετία διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS την συνολική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 47 % και εγκρίθηκε τελική διαγραφή ύψους € 2.955.000,00.

Περίπτωση 4

Επιχείρηση μας στον κλάδο των τροφίμων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ύψους € 413.000 διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS και πέτυχε διαγραφή σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου προσαυξήσεων και προστίμων και ρύθμιση της οφειλής σε 120 δόσεις.

Αποτέλεσμα η λειτουργική βιωσιμότητα του πελάτη.

Αναλάβαμε την ρύθμιση οφειλών στην εφορία ελευθέρου επαγγελματία και πετύχαμε διαγραφή και κεφαλαίου 19% και ρύθμιση του υπολοίπου σε 120 δόσεις.

Ποιοι εντάσσονται και ιστορικό αποφάσεων:

Στο Νόμο εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα.

Ένταξη οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών:

Με τις ΠΟΛ 1223/29-12-2017 και ΥΑ 62134/4100/29-12-2017, όπως τροποποιήθηκαν από τις ΠΟΛ 1116/19-6-2018 και  ΥΑ 34124/2768/19-6-2018 αντίστοιχα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ώστε να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι δημοσίου και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ένταξη οφειλών έως 31/12/2017 και ρύθμιση οφειλών ομμόρυθμων εταίρων:

Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4549/14-6-2018 στον Ν.4469/2017 πλέον:

 • Μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές που γεννήθηκαν έως 31/12/2017.
 • Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθμιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης.
 • Ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, οι οποίες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου υπέβαλαν αίτηση, εκκρεμή ή περατωθείσα, μπορούν να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση για ρύθμιση των δικών τους οφειλών.
 • Παρατείνεται η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε 90 ημέρες και αναστέλλεται κάθε διοικητικό μέτρο που συνεπάγεται αναστολή λειτουργίας επιχείρησης.
 • Δίνεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων.
 • Αιτήσεις οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, μπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συμπεριλαμβάνουν οφειλές οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31/12/2017.

Μείωση απαιτούμενων Δικαιολογητικών:

Από 15-6-2018 με την Υ.Α 64182 καθορίζεται εκ νέου ο αριθμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό δικαιολογητικών που απαιτούνται πλέον από τον οφειλέτη.

Ένταξη οφειλών Αγροτών:

Από 27-6-2018 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη αγροτών και κτηνοτρόφων προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και κόκκινα δάνεια σε τράπεζες που εκκαθαρίζονται.

Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης από αγρότες-κτηνοπτηνοτρόφους-αλιείς και εν γένει άτομα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχουν πτωχευτική ικανότητα, για τις οφειλές τους προς τις τράπεζες (Αγροτικό Πρόγραμμα 2018 της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε ) και ασφαλιστικά ταμεία που γεννήθηκαν έως τις 31-12-2017 και οφειλών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν έως τις 31-12-2017. (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπουργικές αποφάσεις: ΠΟΛ1223/29.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1116/19.6.2018 και Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 34124/2768/19.6.2018).

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σημαντικής διαγραφής της αρχικής οφειλής και μπορεί να πληρωθεί έως και σε 120 δόσεις, ενώ ο δικαιούχος μπορεί υπό προϋποθέσεις να πετύχει ακόμη και διαγραφή του 60% της αρχικής οφειλής.

Δυνατότητες διορθώσεων και επανυποβολής:

Με την έκδοση της ΚΥΑ 86768-21-8-2018 ρυθμίζονται και βελτιώνονται τα ζητήματα στο στάδιο ελέγχου πληρότητας της αίτησης σχετικά με την εκ νέου συμπλήρωση στοιχείων, διόρθωση σφαλμάτων, ορισμό προθεσμιών και την επανυποβολή των αιτήσεων για να συμπεριληφθούν οι οφειλές γεννημένες έως την 31/12/2017.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Κεντρικά Γραφεία
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 51 & Σάκη Καράγιωργα 104
Γλυφάδα – ΤΚ 166 75

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 28,
Θεσσαλονίκη 546 27

Τηλεφωνικό κέντρο
2104838601
2104838602

Τηλεφωνικό κέντρο Θεσσαλονίκης
2310512601

FAX
210 4838616

Email
info@bssplus.gr

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 19:00

Επικοινωνήστε μαζί μας.


  no-repeat;left top;;

  auto

  %ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82

  date

  DESC

  single-photo