ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5024/2023 – Αλλαγές στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

ΦΕΚ 41/Α/24-2-2023

 

Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις βελτιώσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

 

1ον. Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης.

Τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος.
Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.

 

2ον. Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών.

Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μια και μόνη οφειλή άνω των 10.000 ευρώ προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν την περιουσία τους.

 

3ον. Δυνατότητα διατήρησης (υπό προϋποθέσεις) των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στην πρόταση ρύθμισης που προτείνεται στον αιτούντα.

 

4ον. Δυνατότητα ένταξης νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά τα οποία έχουν οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

 

5ον. Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε δήμους), που έχουν βεβαιωθεί από τη φορολογική διοίκηση.

 

6ον. Συναίνεση (υπό προϋποθέσεις) των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση.

 

7ον. Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη. Συγκεκριμένα ο οφειλέτης δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την περαίωση της διαδικασίας ως άκαρπη, να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση.

 

8ον. Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών. Ουσιαστικά δύναται να γίνει προεξοφλήσει με διαγραφή των αναλογούντων μελλοντικών τόκων.

 

9ον. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται.

Πλέον, το νέο επιτόκιο της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 3% σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν μέχρι σήμερα.
Μάλιστα, τόσο η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης όσο και η μείωση του επιτοκίου, καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

 

10ον. Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

 

11ον. Διευκρίνιση, με ξεκάθαρο πλέον τρόπο, τι θεωρείται οριστική υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για προστασία του οφειλέτη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Σύμφωνα με το άρθρο 16  η προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ορίζεται ότι πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής με δυνατότητα παράτασης 15 ημέρων κατά την οποία ο οφειλέτης είναι σε προστασία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί δεν υφίσταται αναστολή για τη διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).

Επιπλέον η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπον απόρριψη της αίτησης.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.