Ιστορίες επιτυχίας

Η μακρά μας παρουσία στην αγορά, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μας δίνει τελικώς την χαρά να είμαστε συνοδοιπόροι με σειρά επιχειρήσεων, τόσο πριν την εκδήλωση της κρίσεως όσο και μετά από αυτήν. Τα αποτελέσματα που μας προσφέρουν χαρά και ενθουσιασμό, μετά από μια ακόμα επιτυχία σε συνεργασία με πελάτη μας καθημερινά.

Η επιτυχία, ιδίως όταν έχει κρίσιμη σημασία για οποιαδήποτε επιχείρηση, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για εμάς.

Εξάλλου, σύμβουλοι επιχειρήσεων χωρίς επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν και σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται συσπείρωση για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά, σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις επιτυχίες μας:

Αναζητήθηκε και ανευρέθηκε κεφάλαιο από ταμείο του εξωτερικού ύψους € 2.300.000,00, για εμπορική επιχείρηση, δραστηριοποιούμενη στον κλάδο των τροφίμων.
Ταυτόχρονα σχεδιάστηκε και ολοκληρώνεται η επέκταση της εταιρείας στις αγορές της Ρουμανίας και της Αυστραλίας.

Αναλάβαμε την μελέτη και διαπραγμάτευση για πελάτη μας με οφειλή στην τράπεζα ύψους €2.972.000 και πετύχαμε:
Διαγραφή από το σύνολο της οφειλής € 1.427.000
Ρύθμιση του υπολοίπου € 1.472.000 σε δεκαετή διάρκεια με balloon payment στη λήξη για το 50% αυτού.
Μειωμένο επιτόκιο 2,5%.
Δόσεις οπισθοβαρείς με βάσει το business plan.

Η ρευστότητα ως μεγάλo ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έγκριση χρηματοδότησης υψους € 400.000 για πελάτη μας στον εκδοτικό κλάδο μέσω προγραμμάτων της ΕΤΕΠ, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, με επιτόκιο 3,5%

Επιχείρηση μας στον κλάδο των τροφίμων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ύψους € 413.000 διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS και πέτυχε διαγραφή σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου προσαυξήσεων και προστίμων και ρύθμιση της οφειλής σε 120 δόσεις.

Αναλάβαμε την ρύθμιση οφειλών στην εφορία ελευθέρου επαγγελματία και πετύχαμε διαγραφή και κεφαλαίου 19% και ρύθμιση του υπολοίπου σε 120 δόσεις.

Για ΑΕ από την Θεσσαλονίκη πετύχαμε ρύθμιση ποσού € 790.000 με διαγραφή κεφαλαίου € 80.000 παρά την ύπαρξη εξασφαλίσεων υπερτερων της αξίας δανείσμου.

Mεγάλη τεχνική εταιρεία με πολυετή προβλήματα ρευστότητας λόγω κακής στρατηγικής (συνεργασία με ένα μόνο πελάτη) και λόγω καθυστέρησης καταβολών από Ελληνικό Δημόσιο.

Υπάρχουν πολυάριθμοι πιστωτές μερικοί εκ των οποίων ιδιώτες, ενώ η βασική σχέση με την Παγκρήτια Τράπεζα ήταν από καιρό αδρανοποιημένη εξαιτίας κακού χειρισμού από την εταιρεία, δημιουργώντας ερωτήματα για την συναίνεσή της Τράπεζας στη ρύθμιση.

Η επιχείρηση μας υπέβαλε με επιτυχία αίτημα πελάτη της μεταφορικής επιχείρησης για ρύθμιση των οφειλών της στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους € 395.000,00.

Ο πελάτης μας είχε ανάγκη ρύθμισης οφειλών στο δημόσιο, και στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους € 359.000,00, ενώ ταυτοχρόνως είχε άριστες σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα τις οποίες δεν ήθελε να διαταράξει. Οι συνολικές του οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.345.000,00.

Ομολογιακό δάνειο με μηνιαίες καταβολες € 7.200,00 και επιτόκιο 6%, αναδιάρθρωθηκε με μηνιαίες καταβολες € 5.000 για τρια έτη, επιτόκιο 3,36% τελικό και επέκταση διαρκείας για τρια έτη.

Ο πελάτης επωφελείται από μείωση κόστους και βελτίωση ρευστότητας

Ολοκληρώθηκε αναδιάρθρωση οφειλών εκπαιδευτηρίου με απλή διαπραγμάτευση.
Διαγραφή του 32% των οφειλών.
Τοκοχρφεολύσιο για το 40% της οφειλής και balloon payment με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης για το υπόλοιπο ποσό μετά από 12 έτη.
Επιτόκιο για το τοκοχρεολύσιο: 2% και για το balloon payment 1%.

Εταιρεία με έδρα τον Έβρο με αντικείμενο τον μεταλευτικό κλάδο πήρε απαρτία για οριστική έγκριση.
Συνολικός δανεισμός: 3.950.000.
Διαγραφή: € 1.715.000 ήτοι 43,41%
Ρύθμιση υπολοίπου σε 20 ετή διάρκεια με επιτόκιο 2%.

Όμιλος μεταφορικών επιχειρήσεων με συνολικής οφειλές € 9.412.000, ληξιπρόθεσμα επί τριετία διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS την συνολική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 47 % και εγκρίθηκε τελική διαγραφή ύψους € 2.955.000,00.

Η επιχείρηση παρουσίαζε πωλήσεις ύψους € 600.000,00 με ζημία € 130.000,00 και κατάφερε σε δύο χρήσεις με πωλήσεις € 530.000,00 να έχει καθαρό αποτέλεσμα κερδοφόρο κατά € 45.000,00.

Αναλάβαμε την διαμόρφωση του πλάνου βιωσιμότητας και την καθημερινή παρακολούθηση των μεγεθών αλλά και την διαρκή υποστήριξη του management.

Τα μεγέθη εξελίχθηκαν από ζημία € 130.000,00, σε ζημία € 24.000,00 στην επόμενη χρήση και σε κερδοφορία € 45.000,00 στην πρόσφατη χρήση.

Αναλάβαμε την αναζήτηση κεφαλαίων για επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον κλάδο των πλαστικών με Κύκλο Εργασιών πέριξ των € 5.000.000,00. Πρόσθετη δυσχέρεια η απουσία εξασφαλίσεων ή καλύψεων.

Καταφέραμε σε διάστημα τριών μηνών να διαμορφώσουμε δύο νέες γραμμές χρηματοδότησης ύψους € 480.000,00 μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το κόστος ήταν ανταγωνιστικό διαμορφούμενο στο 4,8%.

Σε πελάτη εξωδικαστικού συμβιβασμού υπήρξε εμπλοκή με υπερβολική αμοιβή πραγματογνώμονα.

Πέτυχαμε με παρεμβάσεις παρά το κενό νόμου, να αλλάξει ο πραγματογνώμονας προσελκύοντας άλλον με κόστος κατά 72% οικονομικότερο και κυρίως διασφαλίσαμε την έγκριση των πιστωτών για αυτή την μεταβολή.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας.

Πώληση επιχειρησης που έχει την αντιπροσώπευση σε Ελλάδα και Κύπρο μεγαλης πολυεθνικής στον κλάδο των τροφίμων διακινείται από την BSS και είμαστε στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων έχοντας διαμορφώσει short list τριών υποψηφίων.

Πελάτης μας μικρομεσαία επιχειρηση:

Με σφράγιση επιταγής από ιδιώτη προ τριμήνου.
Με κατάσχεση λογαριασμού από δημόσιο και ΙΚΑ.

Έλαβε έγκριση νέου δανειου € 50.000,00 !!

Ξεκινήσαμε την συνεργασία προ τριετίας. Υπερ – δανεισμός με μεγάλη πίεση σε ρευστότητα.

Ο πελάτης λόγω έλλειψης ροών εισάκουσε την συμβουλή μας να διακόψει κάθε καταβολή.

Είμαστε σε διαρκή υποστήριξη του στην διαχείριση αυτής της πολιτικής και όχι μόνο, όλο το χρονικό διάσημα ώστε όλα να γίνουν ομαλά.

Σε πελάτη μας μόνιμο, αιτούμαστε € 300.000 ΤΕΠΙΧ με 3,30% τελικό, τέσσερα χρόνια σε τριμηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις.

Παράλληλα πετύχαμε να προσαρμόσουμε έγκριση σε προϊόν επιδοτούμενο για ποσό € 300.000,00 ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟ, επιτόκιο 3,75% με αντικείμενο κεφάλαιο κίνησης έναντι για πληρωμή μόνο προμηθευτών.

Χρήση ανά τακτά διαστήματα.

Παράλληλα μειώσαμε το επιτόκιο σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις από 6% τελικό σε 5% τελικό.