Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις (κάθε μεγέθους με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

H Δράση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της χώρας, τοποθετώντας την καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης ανάπτυξης μετά την πανδημία προσβλέποντας στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και στη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

 

Στόχοι της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

 1. η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας.
 2. η σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα.
 3. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με σκοπό την ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Eπιμέρους στόχοι της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

 • Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία
 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.
 • Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).
 • Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

 

Δημόσια Δαπάνη – Τομείς Προτεραιότητας

Η συνολική εκτιμώμενη Δημόσια Δαπάνη εκτιμάται στα 300.000.000€.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις (60εκ €).
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (180 εκ €).
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (39 εκ €).
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις (21 εκ €).

Οι τομείς προτεραιότητας της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» και η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης είναι:

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία 20.000.000€.
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 41.000.000€.
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα 54.000.000€.
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία 33.000.000€.
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα 59.000.000€.
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 18.000.000€.
 7. Αειφόρος Ενέργεια 23.000.000€.
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες 52.000.000€.

 

Επίσης:

 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται σε 800.000€ (παρέμβαση 1) ή 2.000.000€ (παρέμβαση 2).
 • Έκαστη επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλλει έως 5 προτάσεις ανά ΑΦΜ και με προϋπολογισμό έως το 5πλάσιο του κύκλου εργασιών της.
 • Οι προτάσεις θα αξιολογούνται με την μέθοδο (FIFO).

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.
 2. δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 3. δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
 4. δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 5. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

 

Διαβάστε την πλήρη Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση της Δράσης.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.