Στόχος

Δημοσιεύθηκε για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση». Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 60.000.000€.

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια. Αυτό γίνεται μέσω της στήριξης υφιστάμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ΜμΕ θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Βασικά σημεία της Δράσης

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστό 45% για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού από 60.000€ έως και 400.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, θα πρέπει να συνδέεται με τις ακόλουθες Περιφερειακές Απολήξεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα.
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία.
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός.
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα.
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά.
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

 

Δικαιούχοι  της δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη της Δράσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε αυτόν τον ΚΑΔ, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται έπειτα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (13/12/2023) και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δαπάνες νέου προσωπικού.
 • Δαπάνες εξοπλισμού όπως ενδεικτικά δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, δαπάνες ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου και παραγωγικού & μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες μεταφορικών μέσων και οργάνων, δηλαδή δαπάνες για ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων.
 • Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, μελέτες ανάπτυξης προϊόντος κ.α.
 • Δαπάνες Λογισμικού και δαπάνες για δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης όπως ενδεικτικά δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Έμμεσες Δαπάνες σε ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 

Χρόνος υποβολής και Διαδικασία Αξιολόγησης

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 22/01/2024 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσει έως και 22/05/2024 και ώρα 14:00 και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική, βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση.

 

Βρείτε εδώ την αναλυτική δημοσίευση της Δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση».

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.