Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα κοινό σύνολο προτύπων για τη βελτίωση της διαβούλευσης, της συμμετοχής και του διαλόγου με εταίρους όπως οι περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές, τα συνδικάτα, οι εργοδότες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ESIF/ΕΔΕΤ).

Στα ταμεία αυτά περιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Αυτός ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Αρχή της Εταιρικής Σχέσης επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη χρήση των κονδυλίων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ και στους εταίρους των έργων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-20 και, με τον τρόπο αυτόν, να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση αυτών των κονδυλίων.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία των κρατών μελών με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν κονδύλια από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτών των πόρων» , δήλωσε ο επίτροπος κ. László Andor. Ο Κώδικας Δεοντολογίας, που έχει τη μορφή νομικά δεσμευτικού κανονισμού της Επιτροπής, καθορίζει στόχους και κριτήρια για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν: να προβαίνουν με διαφάνεια στην επιλογή των εταίρων που πρόκειται να διοριστούν ως τακτικά μέλη των επιτροπών παρακολούθησης των προγραμμάτων και οι οποίοι εκπροσωπούν περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών να παρέχουν στους εταίρους κατάλληλες πληροφορίες και επαρκή χρόνο ως προϋπόθεση για τη σωστή διεξαγωγή των διαδικασιών διαβούλευσης να μεριμνούν για την αποτελεσματική συμμετοχή των εταίρων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή από την προετοιμασία και καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, όλων των προγραμμάτων να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων από τους εταίρους για τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία και να δημιουργήσουν πλατφόρμες για την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ο κανονισμός καθορίζει τις αρχές τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, αλλά παρέχει στα κράτη μέλη άφθονη ευελιξία για να οργανώσουν τις ακριβείς πρακτικές λεπτομέρειες του τρόπου συμμετοχής των εταίρων στα διάφορα στάδια του προγραμματισμού. Ιστορικό του φακέλου Η εταιρική σχέση, μια από τις βασικές αρχές της διαχείρισης των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου στα κράτη μέλη, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τη συνοχή, η ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη δείχνει ότι η εφαρμογή της ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και εξαρτάται πολύ από το αν η θεσμική και πολιτική κουλτούρα κάθε κράτους μέλους ευνοούσε ήδη από πριν τη διαβούλευση, τη συμμετοχή και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συνεπώς, οι νέοι κανόνες, που έχουν τη μορφή ενός νομικά δεσμευτικού και άμεσα εφαρμοστέου κανονισμού της Επιτροπής (και συγκεκριμένα τη μορφή «κατ’ εξουσιοδότηση πράξης»), ενισχύουν την απαίτηση συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες Επικαιρότητα στον ιστότοπο της ΓΔ Απασχόλησης:

Ιστότοπος του κ. László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.