Επιχείρηση – Αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών – Πρακτικά μέτρα δράσης