Στρατηγική Επιχειρήσεων στον τομέα των Χρηματοδοτήσεων – Ημερίδα