Προστασία Πρώτης Κατοικίας

Ορίστηκε η διαδικασία και νομοθετήθηκε η διαδοχή του Νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις διατάξεις που πέρασαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης:

Βασική προϋπόθεση, το δάνειο για το οποίο υπάρχει προσημείωση ή υποθήκη σε πρώτη κατοικία, να έχει καθυστέρηση την 31/12/2018 τουλάχιστον 90 ημερών.

  • H αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ για τις περιπτώσεις που η πρώτη κατοικία είναι υποθήκη σε επιχειρηματικό δάνειο, τότε η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, δεν θα υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ.
  • Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου που θα αιτηθεί την προστασία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης. Το ποσό αυτό, θα προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ, για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
  • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται τόκοι που έχουν λογιστικοποιηθεί και αν υπάρχουν έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει γίνει σε άλλο νόμισμα (εκτός ευρώ), τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ, λαμβάνεται υπόψη, η ισοτιμία του άλλου νομίσματος με το ευρώ, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  • Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η ακίνητη περιουσία του υποβάλλοντος την αίτηση, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του/της συζύγου, θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, πέραν της κύριας κατοικίας.
  • Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, του υποβάλλοντος την αίτηση και του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του νοικοκυριού τους, θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.