Χορήγηση προσαυξημένων εκπτώσεων στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και το διαδίκτυο,  περιλαμβάνει το  νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, για τα έτη 2020 και 2021.

Συγκεκριμένα,

Στον Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται το άρθρο 22Γ το οποίο προβλέπει:

«`Αρθρο 22Γ»

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

H διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:

βα) της τηλεόρασης,

ββ) του ραδιοφώνου,

βγ) του κινηματογράφου,

βδ) του διαδικτύου,

βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωριθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) και

βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στην περ. β) Μέσα Ψυχαγωγίας για το έτος 2019 και

ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατό πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στην περ. β) Μέσα Ψυχαγωγίας για το έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV!D-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4532

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η καταχώρηση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, πραγματοποιείται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής: α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου προς το διαφημιστή, με διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται στο μέσο και με την οποία ο διαφημιστής εξουσιοδοτείται να συμβάλλεται με το μέσο στο όνομα και για λογαριασμό του διαφημιζόμενου με αναφορά στη σύμβαση μεταξύ του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου και στη διάρκειά της, και β) ο διαφημιζόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου, εκτός αν ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στον διαφημιστή το σύνολο της αξίας της συναλλαγής με το συγκεκριμένο μέσο και η καταβολή αυτή προκύπτει από νόμιμα παραστατικά, οπότε ευθύνεται έναντι του μέσου μόνο ο διαφημιστής. Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο, πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων, θα παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των τιμολογίων της παραγράφου 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για όλες τις πράξεις της παραγράφου 1, το μέσο εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο όνομα του διαφημιζόμενου τιμολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το μέσο, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλογούν. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου, το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου το μέσο υποχρεούται να αποστέλλει και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.».

 1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 διαγράφονται.
 2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παραγράφου 2 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του Φ.Π.Α., που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.».

 1. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 διαγράφεται η φράση «οπότε δεν οφείλεται αγγελιόσημο».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 , μετά τις λέξεις «επί των διαφημίσεων», διαγράφονται οι λέξεις «και του αγγελιοσήμου» και, μετά τη λέξη «απαλλάσσονται», διαγράφονται οι λέξεις «επίσης και».

γ) Στο έκτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 , μετά τη φράση «δεν θεωρείται διαφήμιση», διαγράφεται η φράση «, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήμου».

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα προς τους πελάτες τους, μεταξύ άλλων και λόγω επίτευξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000 (α΄ 248), περιλαμβάνουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθμούς των σχετικών τιμολογίων της παραγράφου 2, στο Α.Φ.Μ. του διαφημιζόμενου, καθώς και του τυχόν διαφημιστή που μεσολαβεί, στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούμενους φόρους που αναλογούν, περιλαμβανομένου και του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναλογεί.».

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις της παραγράφου 1 λογίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.».

 1. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Τα μέσα της παραγράφου 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του συνόλου της ως άνω διαφημιστικής δαπάνης. Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα μέσα ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ΄ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζομένους. Εάν χορηγηθεί επιβράβευση ανώτερη από την προβλεπόμενη στον διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή ή και στον διαφημιζόμενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ΄ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού. Εάν καταβληθούν οι μη επιτρεπόμενες επιβραβεύσεις από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αυτές θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται σε αυτόν που τις κατέβαλε. Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώριση.».

 1. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 , μετά τις λέξεις «η κύρωση της διαγραφής από», οι λέξεις «την προβλεπόμενη στην» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το μητρώο της» και, μετά τις λέξεις « παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 (Α΄ 68)», διαγράφονται οι λέξεις «υπουργική απόφαση».

β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 καταργείται.

 1. Οι παράγραφοι 9 , 10 , 11 , 12 , 13 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 καταργούνται και οι παράγραφοι 14, 15, 16, 17 αναριθμούνται σε 9, 10, 11, 12.
 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.2.2018

 

Με την ψήφιση του ν. 4728/2020, θεσπίστηκαν σημαντικά φορολογικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στην αύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης.

Ανάλυση ποσών σε Ευρώ

Χρήση 2019Χρήση 2020Χρήση 2020Χρήση 20202020Χρήση 2021Χρήση 20202021
ΑΔιαφημιστική ΔαπάνηΔιαφημιστική ΔαπάνηΝο Covid-19With Covid -19Φορολογία ΕισοδήματοςΔιαφημιστική ΔαπάνηΝο Covid-19 Or With Covid -19Φορολογία Εισοδήματος
11.0001.000Επειδή 2020 =2019 Προσαύξηση 100%Επειδή 2020 =2019 Προσαύξηση 100%2.0001.050Επειδή 2021 >2019 Κατά 5 % , Προσαύξηση 60%1.680
21.0007002020 >= 70 % 2019  Προσαύξηση 100%1.400700700
31.000950Επειδή 2020 <2019 Προσαύξηση 0%950950950
41.0003.000 Επειδή 2020 >=2019 Προσαύξηση 100%2020 >= 70 % 2019  Προσαύξηση 100%6.00030004.800
51006502020 <70 % 2019  Προσαύξηση 0%650650650

Πιο συγκεκριμένα, με την προσθήκη του άρθρου 22Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), προβλέπεται προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά 100% για το έτος 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δαπάνη διαφήμισης προ της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) να διατηρηθεί τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019. Παρόλα αυτά, υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το νόμο για επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή εντάχθηκαν στις πληττόμενες λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν η ακαθάριστη διαφημιστική δαπάνη μειωθεί μέχρι 30% σε σχέση με το 2019, οι πληττόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα της προσαυξημένης έκπτωσης του εξόδου για φορολογικούς σκοπούς.

Ως έτος βάσης ορίζεται η διαφημιστική δαπάνη του 2019 και για την έκπτωση του 2021 .Έτσι για δαπάνες προσαυξημένες κατά 5 % ανάμεσα στις δύο χρήσεις , προβλέπεται προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά 60% για το έτος 2020.

Στο παράδειγμα του πίνακα μας η εταιρεία Α1 με διαφημιστική δαπάνη 1.000 ευρώ για το 2019 και δαπάνες 1.000 ευρώ και πλεον , θα εκπέσει από την φορολογία εισοδήματος το ποσό των 2.000 ευρώ .

Η εταιρεία Α2 η οποία έχει πληγεί σημαντικά εφόσον έχει δαπάνη διαφημίσεις τουλάχιστον το 70% του 2019 για το 2020 ήτοι 700 ευρώ , θα διπλασιάζει την δαπάνη που θα εκπίπτει από την φορολογία της για τη χρήση 2020 ήτοι ποσό 1.400 ευρώ ενώ η εταιρεία Α5 με δαπάνη για το 2020 650 ευρώ που είναι μικρότερο από το 70 % του 2019 δεν θα έχει προσαύξηση για το 2020 στις δαπάνες διαφήμισης

Για τη χρήση  2021 η εταιρεία Α1 εφόσον έχει δαπάνη διαφήμισης 5 % 1.050 ευρώ προσαυξημένη σε σχέση με το 2019 που ήταν 1.00 ευρώ θα έχει προσαύξηση 60% στις δαπάνες του 2021 για την έκπτωση στην φορολογία εισοδήματος

Επίσης, η νέα διάταξη προβλέπει ότι αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των προσαυξημένων διαφημιστικών δαπανών, αυτές μεταφέρονται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη εντός της επόμενης πενταετίας. Συνεπώς, εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις περί μεταφοράς των ζημιών του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι εταιρείες πρέπει να φροντίζουν να καταβάλουν το τέλος διαφήμισης του 2%, όπου προβλέπεται, ώστε να διασφαλίζουν την εκπεσιμότητα του εξόδου και κατ’ επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης.

Το συγκεκριμένο φορολογικό κίνητρο παρέχει τη δυνατότητα ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες. Επίσης, εκτιμάται ότι θα τονωθεί η κατανάλωση, θα ενισχυθεί το εμπόριο και θα αυξηθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων, ειδικά έπειτα από την ύφεση που έχει προκληθεί λόγω της πανδημίας

Δεν αναφέρει ξεκάθαρα για τις υπόλοιπες διαφημίσεις με τέλος 2 %

Τέλος διαφήμισης & προβολής

Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της δαπάνης διαφήμισης. Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης

Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων είτε με τοποθέτησή τους σε εμφανή σημεία είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές ή άλλο παρόμοιο τρόπο θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης που υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης.

Το τέλος αυτό βαρύνει τον διαφημιζόμενο ενώ η απόδοσή του γίνεται πάντοτε από τον ίδιο με δήλωση η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου ( διπλότυπο).

( `Αρθρο 9, παρ. 6, Ν. 2880/2001).

Το τέλος 2% είναι συνδεδεμένο με την έκπτωση της δαπάνης, είναι περί του τέλους διαφήμισης του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, παρ. 1 κατηγορία Δ’ (2%), όπως ισχύει με το Ν.2880/2001 :

« Άρθρο 15, παρ. 1

1.  Επιβάλλεται  υπέρ  των  δήμων  και  κοινοτήτων  τέλος  για  κάθε  διαφήμιση  που  γίνεται  με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που  βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια.  Ο  συντελεστής  του  τέλους  καθορίζεται  με  απόφαση  του  δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής:

Κατηγορία Δ

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης. Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις-  εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράπονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α` βαθμίδας.

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.».

! σημείωση : Η κατηγορία Δ, όπως είχε τροποποιηθεί  και συμπληρωθεί με το άρθρο 25 Ν.2753/1999, αντικαταστάθηκε  ως άνω με την παρ. 6 άρθρ. 9 Ν.2880/2001 και ισχύει από 1/1/2001

2. Το  Υπ. εσωτερικών απάντησε με το έγγρ. 7797/6-3-2000 προς τη ΦΑΒΕ Αθηνών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 1900/1990 το τέλος διαφήμισης επιβάλλεται για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων. Επομένως το τέλος επιβάλλεται  μόνο για διαφημίσεις που πραγματοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.