ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 – 2027»

Το νέο πρόγραμμα στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας, για τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσίευσε το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπως υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. στις 22/10/2021.

Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

Ειδικότερα:

·         αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας

·         είναι το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων

·         εναρμονίζεται, επίσης, με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, προωθώντας παρεμβάσεις και επενδύσεις που συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ελληνικής Οικονομίας κατά την ΠΠ 2021 – 2027, θα χρειαστούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του Προγράμματος είναι η μετατροπή των ελληνικών επιχειρήσεων από εσωστρεφείς σε εξωστρεφείς. H ανασύνταξή τους είναι σημαντική για την επαναφορά τους ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 οργανώνεται σε τρεις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων :

 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (ΕΤΠΑ)

H προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με κεντρικές εθνικές προτεραιότητες που αποτελούν η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία.

 1. Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ)

Το Πρόγραμμα κατευθύνεται προς τη μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων. Τόσο η ενίσχυση παραγωγικών ή/και καινοτομικών επενδύσεων ΜΜΕ καθώς και μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης όσο και κάποιες από τις δράσεις πρόσβασης στην απασχόληση.

 1. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)

Με τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό θα υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) μέσω προσπάθειας ανάπτυξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, με απώτερο στόχο τη δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων απασχόλησης.

 Προϋπολογισμός :

Συνολικά, το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» είναι ύψους περίπου 3,9 δις € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων τα 3,1 δις € προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Έρευνα και Καινοτομία
 • Στήριξη Παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή,
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και η στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης καινοτομιών
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
 • Ενθάρρυνση cluster ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
 • Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ,όπως :
 • Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και επιμερισμού κινδύνου
 • Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση: Δάνεια και εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους
 • Φορολογικές επιστροφές, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι απόδοσης
 • Εγγυήσεις σε τράπεζες για δάνεια, καλύπτοντας τμήμα του κινδύνου της επένδυσης
 • Χρηματοδότηση συν-επένδυσης για ωριμότερες επενδύσεις επέκτασης και ανάπτυξης παραγωγής, κ.λπ.
 • Υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ΜμΕ (μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής , αγοράς, Ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, Ασφάλιση συναλλαγματικού κινδύνου κλπ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.