«Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από τη πανδημία»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 09/08/2021

Λήξη υποβολής προτάσεων: 25/09/2021 στις 15:00.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν κατά το έτος 2019 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο ή ίσο των 30.000€ (σύμφωνα με το κωδ.500 του Ε3 της χρήσης του 2019) και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων με έδρα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή Σύλλογο Δημοσίου Δικαίου της ειδικότητάς τους.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο των 15.000€.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 15.000€ και μικρότερο των 50.000€.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 50.000€.

Το συνολικό ποσό εξόδων προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών του εντύπου Ε3 της χρήσης 2019: 102,202, 181, 281, 481, 185, 285, 485.

Βασικές προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, μεταξύ άλλων, είναι:

 1. Να δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα ή υποκατάστημα)
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 01/01/2020 και να έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2019 και 2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για τη περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 έως και την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
 3. Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0103-6 και τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»
 4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Β1, Β2, Β3 να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
 • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας
 • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών
 • Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων
 1. Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019.
 1. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 01/01/2020 έως και την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 2. Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.
 3. Να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για το έτος 2019 το ποσό των 5.000€ και μέγιστο 300.000€.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Χρηματοδότηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με:

 • 500€ για τη κατηγορία Επιχειρήσεων Α
 • 1.000€ για τη κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
 • 3.000€ για τη κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
 • 5.000€ για τη κατηγορία Επιχειρήσεων Β3

 

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβολό της BSS για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης.

 

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.