Οι αλλαγές που φέρνει το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο από 01/01/2020.

 

Αρκετές οι αλλαγές που φέρνει το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, ευνοούνται κυρίως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις.

 

Αναλυτικά:

 

 • Στη φορολογία φυσικών προσώπων μειώνεται ο συντελεστής για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, από 22% που είναι σήμερα, στο 9% και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

 

0 – 10.000 ευρώΣυντελεστής 9%Αντί 22%
10.001 – 20.000 ευρώΣυντελεστής 22%Ίδιος συντελεστής
20.001 – 30.000 ευρώΣυντελεστής 28%Αντί 29%
30.001 – 40.000 ευρώΣυντελεστής 36%Αντί 37%
40.001 και άνωΣυντελεστής 44%Αντί 45%

 

 

 • Επανακαθορίζονται τα ποσά της μείωσης του φόρου προκειμένου να εναρμονισθούν με τους νέους μειωμένους συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ως ακολούθως:

– σε επτακόσια εβδομήντα επτά (777) ευρώ, από χίλια εννιακόσια (1.900)  ευρώ που ισχύει, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα (στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τίθεται ως προϋπόθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης μείωσης, το φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ),

– σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950)  ευρώ που ισχύει, για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
– σε εννιακόσια (900) ευρώ, από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ που ισχύει, για τον φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,

– σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό (2.100)  ευρώ που ισχύει, σε φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα

-σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό ί (2.100) ευρώ που ισχύει, σε φορολογούμενο με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.
– Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του , φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ, για κάθε επόμενο τέκνο.

 

 • Το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων αυξάνεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους, τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. ‘Όσοι κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Όσοι είναι σε μακροχρόνια νοσηλεία, κέντρο ευγηρίας και οι φυλακισμένοι.

 

 • Μειώνεται η φορολογία των επιχειρήσεων από 28% που έχει συμφωνηθεί από 01/01/2020 στο 24%, και στα μερίσματα από 10% σε 5%.

 

 • Η φορολογία στα νέα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα θα είναι 10%.
 • Τριετή αναστολή του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές.

 

 • Περαιτέρω αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τα επόμενα τρία χρόνια.

 

 • Τα βρεφικά είδη, τα παιδικά καθίσματα και τα κράνη μεταπίπτουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

 

 • Μείωση φόρου 40% της δαπάνης για τις παροχές ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων ως του ποσού των 16.000 ευρώ για την επόμενη τριετία.

 

 • Αλλαγές στη <<πάγια ρύθμιση>> από 12 σε 24 δόσεις για τους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους και από 24 σε 48 δόσεις για τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτους φόρους και πρόστιμα.

 

 • Κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πολύτεκνοι με άγαμα ανήλικα τέκνα.

 

 • Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

 

 • Καταργείται η διάταξη βάσει της οποίας η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

 

 • Εξαιρούνται, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις:
  -η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

– η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα  για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους και η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως εάν συντρέχει να ισχύει η εργασιακή σχέση, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

 

 • Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικούσυμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του ν.2961/2001.

 

 • Χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%):

 

(i) για την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

(ii) για τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ και

(iii) για την αγορά, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g C02/Km.

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.