ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ