Νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων, για το πρώτο 3μήνο του 2021.

 Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου.

Η Υπουργική Απόφαση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων αφορά Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ, και αφορά:

 • τόκους δανείων καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 τακτής λήξης,
 • ομολογιακών δανείων,
 • κοινοπρακτικών δανείων και
 • συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών),
 • καθώς επίσης και τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),
 • δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης καθώς και
 • δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής,  με διαχειριστή είτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση είτε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η ειδικό εκκαθαριστή που έχουν αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη δράση.

Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ωφελούμενοι

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι

 • οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
 • ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,
 • που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι αναφερόμενες στο Κεφάλαιο 4 της συνημμένης στην παρούσα πρόσκληση.

 • Να δραστηριοποιούνται σε οποιανδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των οριζόμενων ως εξαιρέσεις που αναγράφονται στην πρόσκληση (πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας )
 • Να είναι ΜμΕ επιχειρήσεις
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας, παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12:00 και λήξης η 07.05.2021 και ώρα 15:00

Νέα ενίσχυση ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ με έμμεσο κεφάλαιο κίνησης. Αυτό και άλλα μέτρα στοχεύουν ώστε να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις.

Με την BSS κοντά σας πάμε ένα βήμα παραπέρα,

 1. να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις για την επόμενη ημέρα της υγειονομικής κρίσης,
 2. με νέα ενισχυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ,
 3. με κατάλληλη συμβουλευτική,
 4. με απαραίτητες εξατομικευμένες δράσεις ανά επιχείρηση,
 5. με σίγουρα αποτελέσματα
 6. για μια δυναμική επανεκκίνηση και επαγγελματική άνθιση.

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.bssplus.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82/

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.