Νέο Εργασιακό: Οι βελτιώσεις επί του αρχικού νομοσχεδίου

 

του Ιωάννη Κοτσομύτη

Senior Accountant

 

Αλλαγές σε 27 βασικά σημεία του αρχικού νομοσχεδίου, το οποίο είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης από τις 13 Μαΐου προβλέπει η τελική μορφή του νομοσχεδίου.

Όπως επισήμανε κυβερνητικό στέλεχος “το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά”, καθώς “η Ελλάδα ακολουθεί τις πολιτικές των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών”.

Σύμφωνα με τον Ν.4808/2021, ΦΕΚ 101 στις 19/06/2021 αξίζει να σημειώσουμε τα εξής σημεία που χρίζουν προσοχής και άμεσης εφαρμογής:

ΑΡΘΡΟ 48

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόλυση της μητέρας για 18 μήνες και του πατέρα για 6 μήνες από τον τοκετό. Σημαντικό σημείο είναι πως η προστασία της απόλυσης ισχύει έναντι του ισχύοντα αλλά και κάθε νέου εργοδότη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια προστασίας της. Η ευεργετική αυτή διάταξη περιλαμβάνει ακόμα και νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο που προηγουμένως δεν εργαζόταν.

ΑΡΘΡΟ 56

Όταν ο χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως τότε είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διάλειμμα κατ’ ελάχιστο 15 λεπτών και κατά μέγιστο 30 λεπτών. Ο χρόνος αυτός δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και δεν μπορεί να χορηγηθεί συνεχόμενα κατά την έναρξη ή λήξη του ωραρίου.

Σε περίπτωση διακεκομμένου ημερήσιου ωραρίου τότε θα πρέπει η διακοπή αυτή να είναι τουλάχιστον τριών (3) ωρών.

ΑΡΘΡΟ 61

Η ετήσια άδεια αναψυχής  πρέπει να χορηγηθεί μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν ζητηθεί. Γίνεται ρητή αναφορά πως δύναται να ληφθεί και εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το ήμισυ αυτής υποχρεωτικά χορηγείτε από 1η Μαΐου και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους που αφορά.

ΑΡΘΡΟ 62

Η άδεια άνευ αποδοχών δύναται να χορηγηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη, με διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης του διαστήματος με νεότερη συμφωνία των μερών. Κατά την διάρκεια της, αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η έγγραφη συμφωνία αναρτάται στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ και αντίγραφο της κοινοποιείται στον e-ΕΦΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 65

Με την καταγγελία σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση, ο εργοδότης δύναται να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής εργασίας του, μερικώς ή πλήρως. Καταβάλει όμως πλήρως τις αναλογούσες αποδοχές που προβλέπονται από την σύμβαση, μέχρι την εκπνοή του χρόνου προειδοποίησης και ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή ης εργασίας.

Εάν ο εργοδότης επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αναλάβει εργασία σε άλλον εργοδότη κατά το διάστημα αυτό χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της καταγγελίας και του ύψους της αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 67

Η τηλεργασία αποφασίζεται κατά την πρόσληψη ή κατόπιν με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει όλα τα κόστη για την λειτουργία του εργαζόμενου στην εξ αποστάσεως εργασία και θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να αποτυπωθούν στην σύμβαση εργασίας σε μηνιαία βάση.

Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές αλλά εκπιπτέα δαπάνη της επιχείρησης. Δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζόμενου και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος (Φόρο μισθωτών υπηρεσιών, παροχές σε είδος κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 97

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεσμεύουν τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που είναι μέλη των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων που τις απαρτίζουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεωτικά εφαρμόζεται κατ’ ελάχιστο η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 132

Όσοι έθεσαν σε αναστολή εργαζόμενους εντός του 2020 αδιαλείπτως ή τμηματικά και μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 και δεν τους χορήγησαν την κανονική τους άδεια, δύνανται να το κάνουν μέχρι την 31/12/2022.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, για μια στενή συνεργασία καθορίζοντας στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς με πραγματική απόδοση και στα εργασιακά θέματα για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.