Πρόγραμμα κάλυψης δαπανών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλει ή μειώθηκε.

Θα καλύπτεται μέχρι το ποσό των € 3 εκ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν έως 250 εργαζόμενους. Η ενίσχυση μπορεί να δοθεί ως τις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει την περίοδο από 01.03.2020.

Κίνητρα ενίσχυσης εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στόχος η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων.

Θα παρέχονται κίνητρα χαμηλής φορολόγησης για μια αρχική περίοδο μετά την συγχώνευση και κίνητρα για μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων σε ανώτερες μορφές.

Νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας για τραπεζική χρηματοδότηση.

Επανάληψη για το 2021 της μειωμένης ή μηδενικής προκαταβολής φόρου που ίσχυσε και το 2020.

Μετατροπή ενός τμήματος των επιστρεπτέων προκαταβολών σε μη επιστρεπτέων, αλλά εκεί που υπάρχει πρόβλημα και ανάγκη με κριτήρια τα οποία αναμένονται.

Πρόγραμμα μη σφράγισης επιταγών

Θα δοθεί χρονικό περιθώριο επιπλέον 75 ημερών στους εκδότες μεταχρονολογημένων επιταγών προκειμένου να καλύψουν τα αναγραφόμενα ποσά. Κριτήριο θα είναι η πτώση πωλήσεων τον Δεκέμβριο. Οι κομιστές τους θα μπορούν να μεταθέτουν τις υποχρεώσεις τους σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων και κεφαλαίου επιχειρηματικών δανείων

Ένα από τα πολλά προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων θα είναι και το πρόγραμμα για την επιδότηση τόκων και κεφαλαίου επιχειρηματικών δανείων το οποίο αναμένεται μετά τις
κατάλληλες διαβουλεύσεις τον Μάιο.

Βασικά στοιχεία:

 • Θα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Το ποσοστό της επιχορήγησης θα είναι μεγαλύτερο για τα επιχειρηματικά δάνεια που είναι ενήμερα, ενώ τα μη ενήμερα θα πρέπει να ρυθμιστούν για να μετέχουν.
 • Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται συμμετοχής θα είναι όσες πλήττονται και έχουν πτώση πωλήσεων, τουλάχιστον 20%. Ενδεχομένως η επιδότηση να αυξάνεται ανάλογα με την
  μεταβολή των πωλήσεων.
 • Θα ελέγχεται η ύπαρξη καταθέσεων πριν δοθεί επιδότηση.
 • Οι επιχειρήσεις θα δεσμεύονται ότι μετά την περίοδο επιδότησης θα πρέπει να εξυπηρετούν το δάνειο για ίσο διάστημα τουλάχιστον.

Μέχρι τότε ενδεχομένως να προκύψει και νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων, αφού το προηγούμενο εξάντλησε την δυναμική του έχοντας ως μέγιστο χρονικό όριο τους 9 μήνες.

Μαζί μα ενημερώνεστε προκειμένου εγκαίρως να αξιοποιήσετε το μέγιστο των μέτρων και να είμαστε ισχυροί μαζί στο μέλλον.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.