Νέα διαδικασία πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 & Ν. 4399/2016.

 

Τι προϋπήρχε

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην έως τώρα πορεία των Αναπτυξιακών Νόμων ήταν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, από τις οποίες έπρεπε να «περάσει» ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να του καταβληθεί η δημόσια ενίσχυση.

Σύμφωνα με το παλαιό σύστημα το χρονικό διάστημα που απαιτούνταν από την υποβολή αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου μέχρι την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, τον επιτόπιο έλεγχο και την εκταμίευση της ενίσχυσης μπορούσε να ξεπεράσει τον ένα (1) χρόνο.

Νέα διαδικασία

Οι πρόσφατες διατάξεις του αρ. 58  του Ν. 4609/2019 έρχονται και λύνουν το παραπάνω πρόβλημα με τη θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3908/2011 ή Ν. 4399/2016). Το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εκτιμά ότι το νέο σύστημα, θα βοηθήσει σημαντικά στην επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση του 50% θα παρέχεται άμεσα και η αντίστοιχη ενίσχυση.

Πλέον, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να βεβαιώνει ότι έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου. Όμως, δεν αρκεί μόνο η βεβαίωση από τον ίδιο το φορέα. Θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και όπου απαιτείται (ανάλογα με το είδος της επένδυσης) χρειάζονται βεβαιώσεις από πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό ή φυσικό πρόσωπο άλλης επαγγελματικής ειδικότητας.

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων θα μπορεί να υποβάλει το αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου και να όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις παραπάνω βεβαιώσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα απαιτείται η καταβολή του παράβολου που συνοδεύει την υποβολή αιτήματος ελέγχου. Θα ακολουθεί έλεγχος ως προς την ορθότητα και την πληρότητα των παραπάνω εγγράφων και κατόπιν η αρμόδια υπηρεσία θα προχωράει σε έκδοση απόφασης ως προς την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%.

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή

Η βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή θα πρέπει να εμπεριέχει στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Συνοπτικά ο ελεγκτής θα ελέγχει:

 • Την αντιστοιχία του υλοποιηθέντος έργου, με βάση τα όσα προβλέπονται στην οικονομοτεχνική μελέτη και την απόφαση ένταξης.
 • Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα.
 • Τα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης που αφορούν στην υλοποίηση της επένδυσης.
 • Τα δικαιολογητικά δανείων, ομολογιών κλπ.
 • Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ίδιας συμμετοχής για το επενδυτικό σχέδιο.
 • Τις συμβάσεις προμηθευτών και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Τις κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) μέσω των οποίων διενεργήθηκαν οι πληρωμές για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Την τεχνική περιγραφή του υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου, ανά κατηγορία δαπάνης, με αναλυτική περιγραφή τυχόν διαφοροποιήσεων σε σχέση με το εγκεκριμένο.

Βεβαιώσεις Μηχανικών

Οι βεβαιώσεις των μηχανικών θα εμπεριέχουν στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο υφιστάμενων αδειών.
 • Έκδοση αδειών εγκατάστασης / έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας / αδειών μικρής κλίμακας.
 • Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων.
 • Έλεγχο ισχύος και δυναμικότητας των μονάδων και του επενδυτικού σχεδίου.

Η προαναφερόμενη διάταξη θεσπίστηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4609/03.05.2019 και αναφέρει τα εξής:

«Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον Ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά.».

H BSS, πάντοτε κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο, παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης αυτής της νέας πρόνοιας του νόμου για την επίσπευση των εκταμιεύσεων των επιδοτήσεων.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.