ΕΣΠΑ Νέα Δράση «ΑΡΚΑΔΙΑ2020» στην περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Σε ισχύ βρίσκεται η ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία, περιφέρειας Πελοποννήσου.

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι  65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.

Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των νεοσύστατων & υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

∙ Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές/ υποστηρικτικές δραστηριότητες)

∙ Παραγωγή – Επεξεργασία προϊόντων διατροφής / αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)

∙ Κλωστοϋφαντουργία– Ένδυση

∙ Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας μέταλλα, χημικές ουσίες κλπ.)

∙ Επεξεργασία μετάλλων

∙ Χαρτοποιία

∙ Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

∙ Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού

∙ Δομικά υλικά

∙ Ορυχεία – Λατομεία

∙ Διαχείριση αποβλήτων

∙ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

∙ Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003

 • Κατηγορία Α: Νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Κατηγορία Β: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Κτιριακά, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Πιστοποίηση προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Προβολή – προώθηση- δικτύωση
 • Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία

Περίοδος υποβολής:

έως 27/5/2021 (ώρα 15:00)

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.