Επιχορήγηση 70% στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΣΠΑ 2014-2020 έως 280.000,00.

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας:

 • Τουρισμός
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Κατασκευές
 • Μεταφορές κ.λ.π.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

 • Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων Τρόφιμα,ποτά)
 • Γούνα «Επιχειρηματική Ευκαιρία στην Δυτική Μακεδονία» Σελίδα 19 από 892 – Δερμάτινα Προϊόντα
 • Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές-εξαιρούνται οι εταιρείες παραγωγής Ενέργειας).

 Δράση :

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020

 Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων  έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00€.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 15.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 280.000,00 €.

 Κατηγορία Α. Υπό σύσταση:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες:

Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα της έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, θα πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ:

41.20.20.01 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

41.20.20.02 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους Οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την τελική εκταμίευση.

 Βασικές Προϋποθέσεις :

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) .
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις) (70%)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά (100%)
 • Μεταφορικά Μέσα o Επαγγελματικής χρήσης o Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις (ως 20.000 ευρώ. Εφόσον το νέο μεταφορικό μέσο είναι ηλεκτροκίνητο ή όχημα φυσικού αερίου (CNG) έως 25.000 ευρώ. (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.)
 • Λογισμικό
 • Ιστοσελίδα/E-shop Έως: ( 1.500€ για ιστοσελίδα – 6.000€ για e-shop)
 • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (Έως 5.000 / πιστοποιητικό)
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (4.000€)
 • Λειτουργικές Δαπάνες (10%)
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (40% και 24.000€ Μέχρι δύο (2) ΕΜΕ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ορίζεται το διάστημα από 27/01/2021 ωρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020 ώρα 15:00

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.