Είδη χρηματοδότησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επίδραση του Κορονοιού