Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

 Χαµηλότοκα τραπεζικά δάνεια για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε τοµείς βιώσιµης ανάπτυξης, ψηφιοποίησης διαδικασιών, R&D και Εξαγορών-Συγχωνεύσεων, θα παρέχονται από το Ταµείο Ανάκαµψης, διάρκειας 8-12 ετών και κατ’ εξαίρεση 3-15 έτη, συνολικού ύψους 12,7 δισ. Ευρώ, µε συγκεκριµένα κριτήρια επιλεξιµότητας.

 

Δάνειο Ταµείου Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας 

Ιδιωτική Συµµετοχή

Δάνεια Συγχρηµατοδότησης από πιστωτικά ιδρύµατα
30%20% τουλάχιστον50%
40%20% τουλάχιστον40%
50%20% τουλάχιστον30%

θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιµου επενδυτικού κόστους των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συµµετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιµου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιµου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί µέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύµατα (στο εξής τα «Δάνεια Συγχρηµατοδότησης»).

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος πιστοποιηµένων ανεξάρτητων ελεγκτών, οι οποίοι θα αξιολογούν την επιλεξιµότητα των επενδύσεων. Οι ελεγκτές θα λειτουργούν συµπληρωµατικά προς τις τράπεζες, οι οποίες θα αξιολογούν τη δυνατότητα δανειοδότησης µε τραπεζικούς όρους.

 

Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηµατοδοτούνται µε δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Το ύψος της χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύµφωνα µε την ύπαρξη προϋπολογισµού επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράµµατος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριµένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

 

  1. Πράσινη µετάβαση: Ύπαρξη προϋπολογισµού επενδύσεων πράσινης µετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΣΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
  1. Ψηφιακός µετασχηµατισµός: Ύπαρξη προϋπολογισµού επενδύσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΣΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
  2. Καινοτοµία, Έρευνα & Ανάπτυξη: Κάλυψη επιλεξιµότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτοµίας- έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισµού καινοτοµίας έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισµού του Επενδυτικού Σχεδίου.
  3. Ανάπτυξη οικονοµικών κλίµακας µέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων: Ύπαρξη υφιστάµενης ή νέας συνεργασίας, είτε δηµιουργία νέου σχήµατος που προκύπτει από εξαγορά/ συγχώνευση.
  4. Εξωστρέφεια: Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας µέσου όρου υφιστάµενης εξαγωγικής δραστηριότητας στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονοµικά στοιχεία προηγούµενης 3ετίας), ελάχιστου προϋπολογισµού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόµενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (µελέτη βιωσιµότητας).

Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιµο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, στο δε άθροισµα δεν µπορεί να υπερβεί το 50%. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιµο στους πέντε πυλώνες λόγω µη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιµο µε αυτοτελή ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισµα των ελαχίστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%.

Παράδειγµα 1

 

Συνεισφορά Επένδυσης σε έναν από τους 5 πυλώνεςΔάνειο Ταµείου Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας (κλιµάκωση συµµετοχής) 

Ιδιωτική Συµµετοχή

 

Δάνεια Συγχρηµατοδότησης από πιστωτικά ιδρύµατα

40% πράσινη µετάβαση30%20% τουλάχιστον50%
70% πράσινη µετάβαση40%20% τουλάχιστον40%
100% πράσινη µετάβαση50% max20% τουλάχιστον30%

Παράδειγµα 2

 

Συνεισφορά Επένδυσης σε έναν από τους 5 πυλώνεςΔάνειο Ταµείου Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας (κλιµάκωση συµµετοχής) 

Ιδιωτική Συµµετοχή

 

Δάνεια Συγχρηµατοδότησης από πιστωτικά ιδρύµατα

Υφιστάµενες συνεργασίες, εξαγορές- συγχωνεύσεις 

30%

 

20% τουλάχιστον

 

50%

Νέες συνεργασίες, εξαγορές-συγχωνεύσεις 

40%

 

20% τουλάχιστον

 

40%

Παράδειγµα 3

 

Συνεισφορά Επένδυσης σε έναν από τους 5 πυλώνεςΔάνειο Ταµείου Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας (κλιµάκωση συµµετοχής) 

Ιδιωτική Συµµετοχή

 

Δάνεια Συγχρηµατοδότησης από πιστωτικά ιδρύµατα

20% βαθµό εξωστρέφειας 

30%

 

20% τουλάχιστον

 

50%

 

 

50% βαθµό εξωστρέφειας 

40%

 

20% τουλάχιστον

 

40%

>50%40%20% τουλάχιστον40%

 

Επιλέξιµες Δαπάνες

  

Οι επιλέξιµες δαπάνες που δύναται να περιλαµβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηµατοδοτούνται µε δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγµατοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαµβάνουν:

α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/µισθώσεις), Διαµόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιµη εφόσον είναι συνυφασµένη µε το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

β. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/µισθώσεις).

γ. Εξοπλισµός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισµός χρήση (αποσβέσεις/µισθώσεις).

δ. Οχήµατα αγορά, Οχήµατα χρήση (αποσβέσεις/µισθώσεις).

ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/ συνδροµές).στ. Μισθοδοσία συνδεδεµένη µε το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια. η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιµα.

ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, µισθώµατα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.). ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές µε το συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Το άθροισµα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν µπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηµατοδότησης, προκειµένου να καλύψουν µη επιλέξιµες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Καθορισµός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύµατα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιµότητας των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Όροι και Προϋποθέσεις

Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρούσας ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποίησει επιλέξιµη επένδυση, και:

α) Δεν αποτελεί:

αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαµβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο µη συνεργάσιµων περιοχών δικαιοδοσίας αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) 2016/1675, όπως εκάστοτε ισχύει, αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθµολογήθηκε ως «µερικώς συµµορφούµενο», «προσωρινά µερικώς συµµορφούµενο» ή «µη- συµµορφούµενο» από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσµιο φόρουµ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς µε βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος, όπως εκάστοτε ισχύει, αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαµβάνεται στη

«Δηµόσια Δήλωση» της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής Δράσης όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Περαιτέρω προϋποθέσεις και εξειδίκευση της περ. α) δύναται να ορίζονται στην οικεία σύµβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηµατοδότησης θα καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυµάτων και των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών θεσµών, κατά περίπτωση.

Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι ευρωπαϊκοί χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο µε το 38,5% των διαθέσιµων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιµες δράσεις που εµπίπτουν στον θεµατικό άξονα της Πράσινης Μετάβασης, (µε βάση τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος VI του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/241) και κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο µε το 20,8% των διαθέσιµων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιµες δράσεις που εµπίπτουν στον θεµατικό άξονα της Ψηφιακής Μετάβασης (µε βάση τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος VII του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/241).

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού µε κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας µε σκοπό την παροχή πιστώσεων µε ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις, υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης του Υπουργείου Οικονοµικών, κατόπιν έκδοσης της πρόσκλησης της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Η αίτηση µπορεί να συνταχθεί στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ή/ και απαιτούνται για την υπογραφή της οικείας σύµβασης καθορίζονται στην πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Τα ενδιαφερόµενα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να υποβάλουν αίτηση µε βάση την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 έως την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. την υλοποίηση των επιλέξιµων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

ΦΕΚ 4521/30-09-2021, ΦΕΚ 4522/30-09-2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.