ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 4399 / 22-06-2016

Σκοπός: Η έμφαση στο σκοπό έχει αξία στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Ισόρροπη ανάπτυξη.
 • Σεβασμός περιβάλλοντος.
 • Εξωστρέφεια.
 • Ανταγωνιστικότητα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων.
 • Καλύτερες υπηρεσίες.

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται;

 • Ατομική
 • Εμπορική
 • Συνεταιρισμός
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση
 • Κοινοπραξίες εφόσον έχουν καταχωρηθεί σε ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Για επενδύσεις άνω των € 500.000, θα πρέπει προ της ενάρξεως των εργασιών οι επιχειρήσεις να πάρουν την μορφή της εμπορικής εταιρεία ή συνεταιρισμού.

Στον τομέα του τουρισμού υπάγονται:

Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

 • Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
 • Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155)
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster)
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

Επιλέξιμες δαπάνες

Καθεστώς: Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων κτιρίων και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Μέχρι 45% επιλέξιμων δαπανών. Μόνο για τουρισμό 60% και για Logistics 70%. Στα διατηρητέα 80%.
 • Δυνατότητα αγοράς του συνόλου των υφιστάμενων παγίων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις (η μονάδα να έχει παύσει τη λειτουργία της, να μη σχετίζεται ο αγοραστής με τον πωλητή, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να μην είναι άνω των 7 ετών από την πρώτη κτήση, να μην έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν).
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 Άυλα:

 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήιεα και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης επιχείρησης.

Τα άυλα για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι άνω του 50% των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ άνω του 75%.

Μισθολογικό:

Για να επιδοτηθείς σε αυτό τον τομέα πρέπει να έχεις:

 • Αύξηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας, σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Οι νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και αυτές οι θέσεις να διατηρηθούν για 3 έτη στις ΜΜΕ και 5 έτη στις μεγάλες.

Άλλες δαπάνες:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μόνο για νέες (7 ετία) ΜΜΕ. Δαπάνες παρακολούθησης, υποστήριξης σε αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης, σε μελέτες οργάνωσης, έρευνα αγοράς κλπ.
 • Στις μικρές και πολύ μικρές μόνο ενισχύονται οι δαπάνες έναρξης.

Είδος ενισχύσεων σε αυτό το καθεστώς:

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι υφιστάμενες προ επταετίας για να πάρουν ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει σε μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση κέρδη προ φόρων.

Καθεστώς Μηχανολογικός εξοπλισμός

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένου των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλιότερων των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής: Η μονάδα δεν λειτουργεί, ο αγοραστής δεν σχετίζεται με τον πωλητή εκτός και αν είναι μέλος οικογένειας ή υπάλληλος που αγοράζει μια μικρή επιχείρηση. Η συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους αγοράς, όσα αγοράζονται δεν έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν, η αγορά γίνεται από ΜΜΕ.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων.
 • Αγορά μέσων που θα κινούνται εντός της μονάδας εκτός από επιβατικά μέχρι 6 θέσεων.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων, που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Είδος ενισχύσεων σε αυτό το καθεστώς

Φορολογική απαλλαγή

Ποσοστά ενίσχυσης: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜΕΓΑΛΕΣΜΕΣΑΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΡΟΔΟΠΗ35%45%55%
ΔΡΑΜΑ35%45%55%
ΕΒΡΟΣ35%45%55%
ΘΑΣΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ35%45%55%
ΞΑΝΘΗ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ35%45%55%
ΗΜΑΘΙΑ35%45%55%
ΚΙΚΛΙΣ35%45%55%
ΠΕΛΛΑ35%45%55%
ΠΙΕΡΙΑ35%45%55%
ΣΕΡΡΕΣ35%45%55%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ25%35%45%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ25%35%45%
ΦΛΩΡΙΝΑ25%35%45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ35%45%55%
ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ35%45%55%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ35%45%55%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ35%45%55%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΦΘΟΙΩΤΙΔΑ25%35%45%
ΒΟΙΩΤΙΑ25%35%45%
ΕΥΒΟΙΑ25%35%45%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ25%35%45%
ΦΩΚΙΔΑ25%35%45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑ25%35%45%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ25%35%45%
ΙΘΑΚΗ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ25%35%45%
ΛΕΥΚΑΔΑ25%35%45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΧΑΙΑ35%45%55%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ35%45%55%
ΗΛΕΙΑ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΑΡΚΑΔΙΑ35%45%55%
ΚΟΡΙΝΘΙΑ35%45%55%
ΛΑΚΩΝΙΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ10%20%30%
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ10%20%30%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ10%20%30%
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ10%20%30%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ10%20%30%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ20%30%40%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΗΣΟΙ20%30%40%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ35%45%55%
ΙΚΑΡΙΑ – ΣΑΜΟΣ35%45%55%
ΧΙΟΣ35%45%55%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΔΡΟΣ – ΚΕΑ – ΘΗΡΑ- ΜΗΛΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ20%30%40%
20%30%40%
ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΡΟΔΟΣ -ΚΩΣ20%30%40%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ25%35%45%
ΛΑΣΙΘΙ25%35%45%
ΡΕΘΥΜΝΟ25%35%45%
ΧΑΝΙΑ25%35%45%

Περιορισμοί:

 • Συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο ως € 5 εκ.
 • Σωρευτικά οι παρεχόμενες ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν τα € 10 εκ. για μεμονωμένη και τα € 20 εκ για συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Προκειμένου ο επενδυτής να λάβει και με τη μορφή της επιχορήγησης -έως 70% της δημόσιας ενίσχυσης για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” και έως 100% της δημόσιας ενίσχυσης για το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων”- ποσό της δημόσιας ενίσχυσης, θα πρέπει να πληροί μια τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις – προϋποθέσεις:

 1. Εξωστρεφείς: Πρέπει να έχεις 10% αύξηση εξωστρέφειας κατά μέσο όρο στην τριετία ή 5% αν οι εξαγωγές σου καλύπτουν το 70% των πωλήσεων σου είτε καθόλου αν οι εξαγωγές σου είναι άνω του 85% των πωλήσεων το τρίτο έτος πριν την υποβολή.
 2. Καινοτόμες: 10% λειτουργικών δαπανών σε έρευνα και τεχνολογία.
 3. Ανεξάρτητες: Μετά το νόμο 22-06-2016, προχώρησαν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με ίδρυση άλλης εταιρείας.
 4. Απασχόληση: Αύξηση 10% την τελευταία τριετία (μόνο για ΜΜΕ).
 5. ΤΠΕ και Αγροδιατροφή
 6. Αυξημένη προστιθέμενη αξία: Βάσει ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με το μέσο όρο κλάδου.
 7. Υλοποίηση: Όσες το υλοποιούν σε Β.Ε.Π.Ε., Ε.Π., Ε.Π.Ε.Β.Ο., Θ.Υ.Κ.Τ., και δεν αφορούν επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών.
 8. Ειδικές περιοχές
 9. Περιοχές με αυξημένες μεταναστευτικές προσφυγικές ροές.
 10. Συνεταιρισμοί κλπ.

 Πρόσθετοι όροι και στοιχεία:

 • Το 25% με Ίδια συμμετοχή ή δάνειο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισροή νέων μετρητών ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών με προϋπόθεση δέσμευσης τους σε ειδικό λογαριασμό για 7 έτη για μεγάλες επιχειρήσεις και 5 έτη για μεσαίες και 3 για μικρές ή πολύ μικρές, με εκποίηση στοιχείων Ενεργητικού, αν μιλάμε για οικόπεδο όσο η αντικειμενική ενώ για εξοπλισμό βάσει εκτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή και με την προϋπόθεση απόδειξης ικανότητας πώλησης.

Σημείωση: Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Οι μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό μεταξύ 50 και 249 ατόμων ΚΑΙ είτε κύκλος εργασιών ως 50 εκατ. ευρώ είτε σύνολο ισολογισμού ως 43 εκατ. ευρώ.
 • Οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό μεταξύ 10 και 49 ατόμων ΚΑΙ είτε κύκλος εργασιών ως 10 εκατ. ευρώ είτε σύνολο του ισολογισμού ως 10 εκατ. ευρώ.
 • Οι πολύ μικρές διαθέτουν προσωπικό μικρότερο των 10 ατόμων ΚΑΙ είτε έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών είτε έως 2 εκατ. ευρώ σύνολο του ισολογισμού.
 • Αν καλύπτεται με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλεισμένης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης, το ως άνω δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

 Ύψος Επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (οικονομικά στοιχεία και τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αυτών για τα δύο τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής).

Χαρακτήρας επένδυσης

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.