«Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση από 3/11/2021 έως 17/11/2021 ο νέος αναπτυξιακός νόμος ” Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή ανάπτυξη”.

Το ως άνω σχέδιο νόμου στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:

 •  ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 •  η πράσινη μετάβαση
 •  η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
 •  η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
 •  η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
 •  η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
 •  η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πλέον οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι – κοινωνικού πρόσημου – ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο νέος νόμος είναι:

 • το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία,
 • το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0),
 • ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027,
 • οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027, η στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0),
 • η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.

Όλες οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στη γενικότερη στόχευση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με τη πρόβλεψη ενός αποτελεσματικού εργαλείου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, το οποίο έχει δομηθεί στη βάση ταχύτερων και ευέλικτων διαδικασιών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, έχουν ληφθεί υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι αδυναμίες αλλά και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Περιλαμβάνονται κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων και απευθύνεται σε υποψήφιους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επενδυτές, προκειμένου να επενδύσουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα.

Με την υλοποίηση των επενδύσεων, ενόψει και της έναρξης ισχύος του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2022-2027), αναμένεται να προκύψουν οφέλη για την ελληνική οικονομία, με την αύξηση του ΑΕΠ, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ευημερίας.

Νέα θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων:

Συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Νέο Επιχειρείν
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Μεγάλες Επενδύσεις
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 3600

Τα καθεστώτα αυτά έχουν για πρώτη φορά θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης. Επιπλέον κάθε καθεστώς ενίσχυσης είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027:

 • Προσαυξημένα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας
 • Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται προσαύξηση +20% και +10% σε σχέση με τα προβλεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αναμένεται η έγκριση του χάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ενδεικτικά αναφέρονται ως επιλέξιμες δαπάνες για:

 • Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικός:
 1. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
 2. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,

iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.

 • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.