Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων σύμφωνα με τον νόμο (ν. 4738/2020) «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας»

 

Από την 1η Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας, τέθηκε σε ισχύ η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης.

Με την εν λόγω διαδικασία, οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), έχουν τη δυνατότητα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.

Βήματα Διαδικασίας:

ΒΗΜΑ 1

Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

 • Προφίλ οφειλέτη
 • Υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
 • Οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή
 • Επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας
 • Διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων,
 • Εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης
 • Βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

ΒΗΜΑ 2

Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.

Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Αξιολόγηση έκθεσης εμπειρογνώμονα : Πιστωτές οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ η κατά του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης θα είναι προσβάσιμη από τις 15.4.2021, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και της ενιαίας πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Μέχρι τότε, οι πιστωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπογραφή της συμφωνίας, έτσι ώστε να εκδηλώνουν τη θετική τους ψήφο.

 ΒΗΜΑ 3

Επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Δικαστήριο.

Στην περίπτωση υπερψήφισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο προς επικύρωσή της.

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την καταψήφισαν.

Σημειώνεται, ότι αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει μη αναστρέψιμα  προβλήματα βιωσιμότητας, και δεν μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες της εξυγίανσης, τότε από την 1η Μαρτίου 2021, έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα να ακολουθήσει τη διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχεται η πλήρης διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας της.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Διοικούντες των ανωτέρω επιχειρήσεων λαμβάνουν απαλλαγή οφειλών, εφόσον δεν έδρασαν με δόλο. Η διαδικασία για την απαλλαγή οφειλών υλοποιείται μέσω αίτησης στο δικαστήριο, εφόσον η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια εκλεξιμότητας:

 • κύκλος εργασιών άνω των 700.000 ευρώ,
 • περιουσία άνω των 350.000 ευρώ,
 • αριθμός εργαζομένων πλέον των 10.

Αναφορικά με τη διαδικασία της εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης οφειλών, υπογράφηκαν οι τρεις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

 1. Η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου της προβλεπόμενης στο άρθρο 48 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) έκθεσης του εμπειρογνώμονα, καθώς και των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσει για την κατάρτιση της έκθεσής του».

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς για πρώτη φορά καθορίζονται νομοθετικά οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει μια τέτοια έκθεση.

 1. Η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και ηλεκτρονικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς για πρώτη φορά ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, μέσω της εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη λειτουργία των διαδικασιών της εξυγίανσης επιχειρήσεων,  σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η διασταύρωση των στοιχείων και οι υποψήφιοι να μη χρειάζεται να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Με όλες τις ανωτέρω ενέργειες, μειώνεται η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η διαφάνεια.

 1. Η Υπουργική Απόφαση «Κατάρτιση ολοκληρωμένου καταλόγου ελέγχου για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης», η οποία καθορίζει τον κατάλογο ελέγχου για τις αιτήσεις συμφωνιών εξυγίανσης που κατατίθενται στο δικαστήριο προς επικύρωση.

Εξειδικεύονται, δηλαδή, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της συμφωνίας εξυγίανσης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τονίζεται ότι, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν ακολουθήσουν τη διαδικασία της εξυγίανσης, τότε δύνανται να ρυθμίσουν τα χρέη τους, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιουνίου του 2021.

Για εμάς στη BSS, ο νέος νόμος είναι το εργαλείο ώστε η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας και των συστημάτων αναδιάρθρωσης να αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κάθε χρόνο στην ΕΕ πτωχεύουν 200.000 επιχειρήσεις, το γεγονός αυτό σημαίνει απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας.

Πολλές από τις πτωχεύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν τα πλαίσια αφερεγγυότητας και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης λειτουργούσαν με αποτελεσματικότερο τρόπο, εάν οι εταιρείες που αντιμετώπιζαν χρηματοοικονομικές δυσκολίες προχωρούσαν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση ώστε να απέφευγαν έτσι την πτώχευση και τις απολύσεις.

Μαζί με το επιχειρηματία, είναι πλέον καιρός με αυτές τις νέες προτάσεις να διασφαλίσουμε ότι δίνεται στις επιχειρήσεις μια δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουν μια νέα πορεία μετά από πτώχευση, απαλλαγμένες πλήρως από τα χρέη του παρελθόντος.

 Η BSS είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές οφειλών στην ελληνική αγορά. Διαχειριζόμενοι χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 1,5 δις, έχει μεγάλη τριβή με τους φορείς λήψης των αποφάσεων, μεγάλη εξειδίκευση και ασφαλή αποτελεσματικότητα.

Μπορούμε να συντάξουμε πλάνα ρυθμίσεων με κάθε μορφή και για όλα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Κινούμαστε με:

 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Επιτυγχάνοντας πάντοτε το μέγιστο εφικτό αποτέλεσμα, σε ταύτιση με τις προσδοκίες σας.

 • Εκατοντάδες αιτήματα
 • Σπουδαίες επιτυχίες

 Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση στην ρύθμιση οφειλών
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία περισσότερων από 900 περιπτώσεων
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ψυχραιμία
 • Αποφασιστικότητα
 • Σθεναρή υποστήριξη των πελατών
 • Εν συναίσθηση, στοιχείο απόλυτα απαραίτητο στις διαπραγματεύσεις

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.